Datateknik AV, Datorgrafik och virtuell verklighet (VR), 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik AV, Datorgrafik och virtuell verklighet (VR), 6 hp

Computer Engineering MA, Computer Graphics and Virtual Reality (VR), 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT067A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Datorgrafik och virtuell verklighet (VR)
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2020-03-30
 • Senast ändrad: 2023-03-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen är en grundläggande kurs inom datorgrafik och syftar till att ge en god förståelse och erfarenhet av teori, metoder och praktiska tekniker inom området, och insikt i aspekter kopplade till tillämpningsområdet virtuell verklighet (VR).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och jämföra olika alternativ för de steg som krävs i omvandlingen från en scenbeskrivning till en renderad bild;
- analysera, utvärdera och tillämpa algoritmer och tekniker för att skapa 3D-applikationer med hänsyn till delområden såsom transformationer, lokala och globala belysningsmodeller, rasterisering, raytracing, och interaktion ;
- konstruera en datorgrafikapplikation med hjälp av befintliga APIer, 3D-motorer och 3D-modelleringsverktyg lämpliga för en angiven uppgift;
- tillämpa kunskaper om interaktion och realtidskrav vid konstruktion av en applikation med virtuell verklighet (VR)

Innehåll

Ett top-down perspektiv på tillämpningar inom virtuell verklighet (VR) med grundbegrepp som
- seende och visuell perception
- bilder och bildrepresentationer
- homogena koordinater, perspektivavbildning, geometriska transformationer och kameramodeller
- skuggor
- ljus- och ytmaterialmodellering (BDRF)
- texturmappning
- grafikarkitekturer
- rasterisering
- global belysning, ray- och path tracing, ambient occlusion
- shaderprogrammering
- 3D-motorer, -ramverk och -modelleringsverktyg

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 90 hp, inkluderande minst 15 hp programmering i C++/Python/Matlab. Matematik GR (A), 30 hp, inkluderande Linjär algebra, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer. En större del av kursen bedrivs med begränsad handledning, där studenten antas själv arbeta med föreläsningsmaterial, laboratorieuppgifter och vetenskapliga artiklar.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

L101: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om tentamen på campus inte får genomföras enligt beslut från rektor, eller den denne delegerat rätten till, gäller följande: Skriftlig tentamen T101, kommer att ersättas med två delar, webbexamination och uppföljning. Inom tre veckor efter webbexaminationen kommer ett urval av studenterna att kontaktas och få svara på frågor angående genomfört prov. Uppföljningen består av frågor om genomförandet av webbexaminationen och de svar som studenten skickat in.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Edward Angel och Dave Shreiner
 • Titel: Interactive Computer Graphics with WebGL
 • Upplaga: 7:e upplagan, 2015
 • Förlag: Pearson

Referenslitteratur

 • Författare/red: Tomas Akenine-Möller et al.
 • Titel: Real-Time Rendering
 • Upplaga: 4:e upplagan, 2018
 • Förlag: CRC Press

Sidan uppdaterades 2023-04-03