Datateknik AV, Datorseende, bildanalys och förstärkt verklighet (AR), 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik AV, Datorseende, bildanalys och förstärkt verklighet (AR), 6 hp

Computer Engineering MA, Computer Vision, Image Analysis and Augmented Reality, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT063A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Datorseende, bildanalys och förstärkt verklighet (AR)
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-04-01
 • Fastställd: 2019-04-29
 • Senast ändrad: 2023-01-11
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en god förståelse för teori och praktiska metoder i datorseende och bildanalys, speciellt mot tillämpningsområdet förstärkt verklighet (AR).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de ingående komponenter som krävs för att realisera ett system för augmented reality,
- tillämpa erhållna kunskaper inom datorseende och bildanalys för att lösa ett automatiseringsproblem med kamerabaserad teknik,
- konstruera en AR-applikation med aktuell funktionalitet genom att använda befintliga kodramverk lämpliga för uppgiften,
- systematiskt utvärdera algoritmer inom datorseende och bildanalys och analysera för- och nackdelar för olika uppgifter och problemgrupper.

Innehåll

- Ett top-down perspektiv på augmented reality (AR) tillämpningen: biologiskt seende och visuell perception
- Infångning: bilder och bildrepresentationer, kameror och kameramodeller, perspektivavbildning och geometriska transformationer, multivy, skattning av scendjup
- Detektering: bildbehandling, lokala deskriptorer och egenskaper, segmentering och klassificering
- Följning: genom detektering/genom optical flow och matchning, Kalman- och partikelfiltermodeller
- Registrering: koordinatsystemsanpassning, sammanslagning
- Interaktivitet: abstraktionsnivå, noggrannhet och fördröjningskrav

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 90 hp, inkluderande minst 15 hp programmering i C++/Python/Matlab. Matematik GR (A), 30 hp, inkluderande Linjär algebra, 6 hp och Matematisk statistik, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. En större del av kursen bedrivs med begränsad handledning, där studenten antas själv arbeta med föreläsningsmaterial och laboratorieuppgifter.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

L101: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om tentamen på campus inte får genomföras enligt beslut från rektor, eller den denne delegerat rätten till, gäller följande: Skriftlig tentamen T101, kommer att ersättas med två delar, webbexamination och uppföljning. Inom tre veckor efter webbexaminationen kommer ett urval av studenterna att kontaktas och få svara på frågor angående genomfört prov. Uppföljningen består av frågor om genomförandet av webbexaminationen och de svar som studenten skickat in.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att beslutas vt19

Sidan uppdaterades 2023-01-11