Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Distribuerade Algoritmer, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Distributed Algorithms, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT043A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Distribuerade Algoritmer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-05-12
Fastställd: 2015-03-30
Senast ändrad: 2015-03-30
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kurser ger grundläggande kunskaper för att kunna förstå, analysera och designa distribuerade algoritmer. Kunskapen är tänkt att vara användbar för en mängd olika forskningsområden, från teori om distribuerade algoritmer till design av kommunikationsprotokoll, exempelvis för design av upptäcktsprotokoll i ad-hoc nätverk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de grundläggande grunderna för distribuerade algoritmer och de abstraktioner som används för att skapa dem,
- förklara konsensus, broadcast och delat minne,
- förklara grunderna för distribuerade algoritmer och distribuerad programmering, samt förmåga att relatera mellan utvalda ämnen inom området,
- presentera, analysera och utvärdera (muntligt och/eller skriftligt) forskningsartiklar inom området

Innehåll

Kursen omfattar:
- modeller för distribuerade algoritmer
- abstraktioner för feltolerans och felupptäckning
- tillförlitlig broadcast, kausal broadcast
- delat minne
- konsensus
- bysantinsk feltolerans
- virtuell synkronisering
- komplexitet

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 60 hp, inklusive Datastrukturer och algoritmer samt TCP/IP-nät, Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp samt Matematik GR (AB), 30 hp, inklusive Diskret matematik och Matematisk statistik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, hemuppgifter och projekt.

Kursen kan även läsas som en självstudiekurs.

Examination

6.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, P101: Projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Nancy Lynch
Titel: Distributed Algorithms
Upplaga: 1996
Förlag: Morgan Kaufmann

Författare/red: Wan Fokkink
Titel: Distributed Algorithms: An intiutive Approach
Kommentar: ISBN: 9780262026772

Utdelade forskningsartiklar (tillkommer)

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.