Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Distribuerade system, 9 hp

Computer Engineering MA, Distributed Systems, 9 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT050A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Distribuerade system
Högskolepoäng: 9
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2018-02-14
Fastställd: 2018-03-13
Senast ändrad: 2018-06-29
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge både grundläggande och avancerad kunskap om arkitekturerna av distribuerade system samt metoderna för att konstruera dessa typer av system. Kursen behandlar design av distribuerade system, de problem som dessa system löser och dess implementeringar. Detta belyses från en analytisk och algoritmisk synvinkel samt ett forsknings- och utvecklingsperspektiv. Kurser infattar även modeller och vanliga algoritmer för distribuerade system, tekniker för interprocesskommunikation, replikering, synkronisering, konsistens, feltolerans och säkerhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva distribuerade system och dess fördelar,
- beskriva och förklara egenskaperna hos ett välstrukturerat dynamiskt distribuerat system,
- kontrastera distribuerade system mot andra system och hur de påverkar varandra,
- beskriva befintliga distribuerade applikationer och utforma nya,
- utveckla och implementera ett säkert, pålitligt och effektivt distribuerat system,
- utvärdera befintliga system med hänsyn till kommunikation och säkerhet.

Innehåll

- Översikt över distribuerade system och befintliga applikationer
- Kommunikation, koordination och synkronisering inom distribuerade system
- Distribuerade klockor, logisk tid och globala tillstånd
- Namngivning i distribuerade system
- Datakonsistens och replikation
- Distribuerade transaktioner och interprocesskommunikation
- Pålitlig gruppkommunikation och feltolerans

Behörighet

90 hp avslutade kurser, varav 60 hp Datateknik GR (ABC), inklusive 15 hp programmering och 6 hp datornätverk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av en serie föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och seminarier. Föreläsningarna presenterar nödvändig bakgrundsteori och kunskap. I laborationerna testas studenternas kunskaper och färdigheter genom en rad implementeringsutmaningar. I inlämningsuppgifterna skapar studenterna en djupare förståelse av teorin och befintlig litteratur. Slutligen ska studenterna genomföra diskussioner och fallstudier av antingen befintliga distribuerade system eller befintlig forskning på distribuerade system samt presentera dem. Endast en liten del av arbetstiden som krävs för att slutföra studieuppgifter, laborationer och seminarier kommer schemaläggas. Beroende på studentens programmeringsfärdighet uppskattas arbetsinsatsen till 240 timmar av arbete.

Examination

3.0 hp, L101: Laborationer.
Skriftlig och muntlig redovisning.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, S101: Seminarier.
Muntlig och skriftlig presentation.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Ett sammanvägt slutbetyg baseras på alla moment i kursen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Referenslitteratur

Författare/red: Ajay D. Kshemkalyani och Mukesh Singhal
Titel: Distributed Computing
Kommentar: ISBN 9780521189842

Författare/red: George F. Coulouris, Jean Dollimore
Titel: Distributed Systems. Concepts and Design
Kommentar: ISBN 9780273760597

Författare/red: Maarten Van Steen, Andrew S. Tanenbaum
Titel: Distributed Systems, principles and paradigms
Kommentar: ISBN 9781543057386