Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Distributed Systems I, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT017A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Distribuerade system I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-20
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om distribuerade systems arkitektur samt metoder för konstruktion av dessa. Kursen behandlar speciellt konstruktion av generella distribuerade system (distribuerade operativsystem).

Lärandemål

När kursen är avklarad ska du kunna
- ge en översikt av distribuerade system och deras potentiella fördelar
- förklara vad som utmärker dynamiska distribuerade systems egenskaper och metoder för konstruktion av dessa
- utvärdera existerande tillämpningar med avseende på kommunikation och säkerhet.

Innehåll

- En översikt över distribuerade system samt potentiella fördelar med distribuerade systemlösningar
- Kommunikation och synkronisation i distribuerade system
- Filservrar för distribuerade system
- Säkerhet i distributerade system

Behörighet

Datateknik GR (AB), 45 hp inkluderande Datateknik GR (A), Programmering (gärna i Java), 15 hp, Datornätverk, 7,5 hp, Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp samt Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp. Matematik GR (A), 22,5 hp, inkluderande Diskret matematik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

Kursen undervisas på svenska eller engelska, vilket framgår vid varje kurstillfälle.

Examination

1,5 hp, L103: Laborationer
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

6,0 hp, T103: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen, Distributed Systems, principles and paradigms

Kommentar: ISBN 0-13-613553-6