Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Distribuerade system II, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Distributed Systems II, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT002A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Distribuerade system II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-20
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om arkitekturen hos distribuerade system samt metoder för att konstruera sådana system.

Lärandemål

När kursen är avklarad ska studenten kunna
- förstå vad som utmärker distribuerade multimedia-applikationer och vilka krav de ställer på underliggande systemlager,
- utvärdera existerande tillämpningar och designa nya,
- designa och implementera säkra och tillförlitliga distribuerade system och
- förstå egenskaperna hos dynamiska distribuerade system.

Innehåll

- Säkerhet
- Gruppkommunikation
- Synkronisering och koordinering
- Distribuerade multimediasystem
- Dynamiska distribuerade system

Behörighet

Datateknik GR (AC), 52,5 hp inkluderande första kurs i Distribuerade system, 7,5 hp alt. Elektroteknik GR (C), Telekommunikation 15 hp, Matematik GR (AB), 30 hp inkluderande kursen Diskret matematik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och projekt.

Examination

7,5 hp, P104: Projekt med muntlig och skriftlig redovisning.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

George Coulouris, Jean Dollimore, and Tim Kindberg, Distributed Systems - Concepts and Design, Addison-Wesley Publishing Company