Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 6 hp

Computer Engineering MA, Networked Embedded Systems and Real-time Applications, 6 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT058A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar
Högskolepoäng: 6
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2017-10-01
Fastställd: 2018-06-13
Senast ändrad: 2018-06-13
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till design, analys och implementering av inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar från ett datatekniskt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de grundläggande principerna inom realtidskommunikation,
- använda lämpliga principer och standarder för design och utvärdering av sensornätverk och trådlösa kommunikationsprotokoll med små digitala sändare,
- designa och implementera mjukvara och systemlösningar för trådlösa inbyggda system,
- utvärdera, analysera samt presentera, muntligt eller i skriftlig form, innehållet i forskningsartiklar inom inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar.

Innehåll

Kursen innehåller koncept, teknologier och protokoll för låg-effekt och resursbegränsade trådlösa nätverk, inbyggda systemarkitekturer, realtidssystem, schemaläggning och principer för design.

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 60 hp, inklusive TCP/IP-nät, 6 hp, Operativsystem 7,5 hp. Matematik GR (AB), 22,5 hp, inklusive Matematisk statistik och Diskret matematik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, hemuppgifter, seminarier, laborationer och projektuppgift.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

3.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

0.5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, P101: Projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Giorgio C. Buttazzo
Titel: Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications
Förlag: Springer
Kommentar: ISBN: 0-387-23137-4

Författare/red: J. F. Kurose, and K. W Ross
Titel: Computer networking: a top-down approach
Upplaga: 5th edition

Referenslitteratur

Författare/red: H. Karl, and A. Willig
Titel: Protocols and architechtures for wireless sensor networks
Förlag: Wiley

Författare/red: Jane. W. S. Liu
Titel: Real-Time Systems
Förlag: Prentice Hall
Kommentar: ISBN:0-130-99651-3

Research articles will be handed out during lectures.