Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 6 hp

Computer Engineering MA, Networked Embedded Systems and Real-time Applications, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT058A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2017-10-01
 • Fastställd: 2018-06-13
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till design, analys och implementering av inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar från ett datatekniskt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de grundläggande principerna inom realtidskommunikation,
- använda lämpliga principer och standarder för design och utvärdering av sensornätverk och trådlösa kommunikationsprotokoll med små digitala sändare,
- designa och implementera mjukvara och systemlösningar för trådlösa inbyggda system,
- utvärdera, analysera samt presentera, muntligt eller i skriftlig form, innehållet i forskningsartiklar inom inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar.

Innehåll

Kursen innehåller koncept, teknologier och protokoll för låg-effekt och resursbegränsade trådlösa nätverk, inbyggda systemarkitekturer, realtidssystem, schemaläggning och principer för design.

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 60 hp, inklusive TCP/IP-nät, 6 hp, Operativsystem 7,5 hp. Matematik GR (AB), 22,5 hp, inklusive Matematisk statistik och Diskret matematik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, hemuppgifter, seminarier, laborationer och projektuppgift.

Undervisning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

L101: Laborationer, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om tentamen på campus inte får genomföras enligt beslut från rektor, eller den denne delegerat rätten till, gäller följande: Skriftlig tentamen T101, kommer att ersättas med två delar, webbexamination och uppföljning. Inom tre veckor efter webbexaminationen kommer ett urval av studenterna att kontaktas och få svara på frågor angående genomfört prov. Uppföljningen består av frågor om genomförandet av webbexaminationen och de svar som studenten skickat in.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Giorgio C. Buttazzo
 • Titel: Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications
 • Förlag: Springer
 • Kommentar: ISBN: 0-387-23137-4
 • Författare/red: J. F. Kurose, and K. W Ross
 • Titel: Computer networking: a top-down approach
 • Upplaga: 5th edition

Referenslitteratur

 • Författare/red: H. Karl, and A. Willig
 • Titel: Protocols and architechtures for wireless sensor networks
 • Förlag: Wiley
 • Författare/red: Jane. W. S. Liu
 • Titel: Real-Time Systems
 • Förlag: Prentice Hall
 • Kommentar: ISBN:0-130-99651-3
Research articles will be handed out during lectures.

Sidan uppdaterades 2023-01-09