Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Networked Embedded Systems and Real-time Applications, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT030A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-05-12
Fastställd: 2014-06-03
Senast ändrad: 2014-06-03
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till design, analys och implementering av inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar från ett datatekniskt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas att studenten ska kunna

- Beskriva de grundläggande principerna inom realtidskommunikation.
- Använda möjliga principer och standarder för design och utvärdering av sensornätverk och trådlösa kommunikationsprotokoll med små digitala sändare.
- Designa och implementera mjukvara och systemlösningar för trådlösa inbyggda system.
- Demonstrera kunskaper i att läsa, kritiskt utvärdera, analysera samt presentera (muntligt eller i skriftlig form) innehållet i forskningsartiklar inom området för kursens innehåll.

Innehåll

Kursen innehåller koncept, teknologier och protokoll för låg-effekt och resursbegränsade trådlösa nätverk, inbyggda systemarkitekturer, realtidssystem, schemaläggning, och principer för design. Studenten kommer att få färdigheter i design, implementering och felsökning i inbyggda datorsystem och realtidssystem, samt bygga applikationer på representativa trådlösa och inbyggda kommunikationsplattformar. Föreläsningar, seminarier, och projektarbete kommer att belysa följande områden:

- Realtidssystem och schemaläggning
- Programmering av inbyggda datorsystem
- Trådlösa nätverk
- Lokalisering och sensor fusion

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 60 hp, inklusive Datastrukturer och algoritmer samt TCP/IP-nät, Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp, samt Matematik GR (AB), 30 hp, inklusive Matematisk statistik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, hemuppgifter, seminarier, laborationer och projektuppgift.

Examination

3.5 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

0.5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, P101: Projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Giorgio C. Buttazzo
Titel: Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications
Förlag: Springer
Kommentar: ISBN: 0-387-23137-4

Författare/red: H. Karl, and A. Willig
Titel: Protocols and architechtures for wireless sensor networks
Förlag: Wiley

Författare/red: J. F. Kurose, and K. W Ross
Titel: Computer networking: a top-down approach
Upplaga: 5th edition

Författare/red: Jane. W. S. Liu
Titel: Real-Time Systems
Förlag: Prentice Hall
Kommentar: ISBN:0-130-99651-3

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.