Datateknik AV, Internet of Things-protokoll, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik AV, Internet of Things-protokoll, 3 hp

Computer Engineering MA, Internet of Things Protocols, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT077A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Internet of Things-protokoll
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Senast ändrad: 2023-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska införskaffa sig programmeringsfärdigheter i olika protokoll för Internet of Things. Särskilt deras utformning, användningsområden, problemen de löser och deras implementeringar.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- förklara och relatera vad Internet of Things är och dess problem,
- implementera protokoll från grunden med bara grundläggande programmeringsverktyg och utan att använda externa bibliotek,
- presentera och rapportera resultaten från programmeringsorienterade projekt.

Innehåll

- Principer för Internet of Things och dess användningsområden i praktiken.
- Design och implementering av IoT-protokoll. Exempelvis: REST, MQTT, CoAP, etc.

Behörighet

Kandidat- eller ingenjörsexamen i datateknik, datavetenskap, elektroteknik, eller motsvarande, inklusive programmering om minst 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av ett antal föreläsningar, ett antal webbaserade teoretiskt quizzar, en laboration och ett projekt. Föreläsningarna kommer presentera den nödvändiga bakgrundsteorin och kunskapen för att studenten ska kunna genomföra quizzarna, laborationen och projektet. I laborationen testas kunskaperna och programmeringsfärdigheten genom en utmanande protokollimplementering från grunden. För att sedan avslutas med ett eget IoT projektarbete. Endast en liten del av tiden som krävs för att avsluta kursen kommer att schemaläggas. Beroende på studentens programmeringsförmåga uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Examination

L101: Laborationer, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Webbaserad examination via Moodle eller annan aktuell kursmiljö

P101: Projekt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig rapport och muntlig presentation

Q101: Webbexamination, teori, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig rapport och muntlig presentation

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT065A eller DT070A.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: F. John Dian
 • Titel: Fundamentals of Internet of Things - For Students and Professionals
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Kommentar: IBSN 9781119847298

Sidan uppdaterades 2023-04-03