Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Java Enterprise-utveckling med J2EE-standarden, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Java Enterprise Development using J2EE Standards, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT032A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Java Enterprise-utveckling med J2EE-standarden
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-05-31
Fastställd: 2011-11-02
Senast ändrad: 2014-04-02
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen presenterar, både teoretiskt och praktiskt, påbyggnader i Java för utveckling av komplexa applikationer/system med hjälp av J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) standarder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall du:
- kunna skapa, designa och använda objektrelationella databaser, med hjälp av JPA eller Hibernate.
- kunna konstruera program som använder RMI och EJBs
- kunna konstruera och strukturera servlets/JSP-baserade användargränssnitt
- förstå och kunna utvärdera och implementera tekniker för autentisering och auktorisering
- kunna analysera faktorer som bör beaktas vid konstruktion av komplexa applikationer/system.
- kunna använda någon utvecklingsmiljö (IDE) för J2EE (t ex Eclipse eller NetBeans)
- kunna implementera arkitektur som bygger på J2EE standarder

Innehåll

- Accesser mot databaser lokalt eller på andra datorer genom att använda objektrelationella verktyg som JDBC/JPA eller Hibernate.
- Anrop av metoder i objekt som finns på andra värddatorer genom att använda RMI.
- Lokalisera och utnyttja tjänster inom en delad containermiljö genom att använda JNDI/EJB.
- Transaktionshantering (JTA)
- Datasäkerhet (autentisering/auktorisering, exempelvis JAAS)
- Skapa serverprogramvara som understödjer servlets.
- Skapa och administrera servletcontainer, applikationsserver samt EJB-container.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 60 hp, inkluderande icke överlappande programmeringskurser i Java, 22,5 hp, samt en databaskurs, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan samlingar. Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper.

Examination

0.0 hp, I103: Skriftlig inlämningsuppgift.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, L103: Laborationer och/eller projektarbete.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, T103: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt och Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Martin Fowler
Titel: Patterns of Enterprise Application Architecture
Upplaga: 1
Förlag: Pearson
Kommentar: ISBN : 0321127420

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAC22, DT088G eller DT011A.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I103, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.