Datateknik AV, Kvantitativ forskning och utveckling, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik AV, Kvantitativ forskning och utveckling, 6 hp

Computer Engineering MA, Quantitative Research and Development, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT074A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvantitativ forskning och utveckling
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-08-17
 • Fastställd: 2021-10-20
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina tidigare kunskaper och färdigheter inom programutveckling i ett forskningsnära utvecklingsprojekt. Syftet innefattar även att utveckla färdigheter i vetenskaplig metodik för att designa och utveckla en demonstrator eller proof-of-concept för en ny tillämpning och utvärdera och analysera den i jämförelse med state-of-the art.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:
- genomföra forskningsnära projekt och presentera resultatet enligt givna instruktioner,
- formulera forskningsproblem,
- skapa projektplaner utifrån ett forskningsproblem,
- utveckla avancerade tillämpningar/demonstratorer som lösning till ett forskningsnära problem,
- använda systematisk vetenskaplig metodik vid utvärdering av problemformuleringar, metoder och i analysen av den utvecklade tillämpningen,
- reflektera över vetenskapliga metoders styrkor och svagheter,
- diskutera etiska och samhälleliga aspekter i relation till projekt.

Innehåll

- Introduktion till vetenskaplig metodik
- Planering av forsknings- och utvecklingsprojekt utifrån en vetenskaplig problemformulering
- Aktuella trender
- Forskningsprojekt
- Utvärderingsmetoder
- Forskningspublikationer
- Design och utveckling av demonstratorer
- Vetenskapligt skrivande
- Rapportering av utvecklingsprojekt
- Utvärdering av utvecklingsprojekt

Behörighet

90 hp avslutade kurser, varav 60 hp Datateknik GR (ABC), inklusive 15 hp programmering och 3 hp akademiskt skrivande och vetenskaplig metod.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med inledande föreläsningar, därefter genomförs seminarier där studenter presenterar och diskuterar olika delar av kursen.
Kursen avslutas med ett projekt som presenteras både muntligen och skriftligen i form av en artikel. Studentens arbetsinsats uppskattas till cirka 160 timmar.

Examination

P101: Projekt, skriftlig och muntlig redovisning, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S101: Seminarieserie, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Ett sammanvägt slutbetyg baseras på alla moment i kursen.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT046A.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: David V. Thiel
 • Titel: Research Methods for Engineers
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Kristina Säfsten och Maria Gustavsson
 • Titel: Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Martha Davis
 • Titel: Scientific Papers and Presentations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Elsevier Academic Press
Studenten söker själv relevanta forskningsartiklar och litteratur

Sidan uppdaterades 2023-01-09