Datateknik AV, 5G - Grunder och tillämpningar, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik AV, 5G - Grunder och tillämpningar, 3 hp

Computer Engineering MA, 5G - Fundamentals and Applications, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT080A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): 5G - Grunder och tillämpningar
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2023-09-04
 • Senast ändrad: 2023-09-04
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse i vad 5G är och vilka effekter 5G kan ha i att effektivisera eller öka kvalitet i en produkt, process eller en verksamhet. Studenten ska få verktyg för att kunna genomföra planering och strategiarbete i införandet av 5G-teknologi i en verksamhet.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna
- Relatera och jämföra uppkopplingsbehov och utmaningar för olika domäner som kan lösas med 5G.
- Identifiera nya 5G-affärsmodeller för tjänsteleverantörer och företag
- Beskriva huvudkomponenterna i en 5G-arkitektur och deras associerade utmaningar och designval.
- Utvärdera genomförbarheten och den potentiella effekten av en 5G-lösning baserat på de identifierade utmaningarna för en specifik domän.

Innehåll

- Olika 5G-tekniker utifrån begrepp och karakteristik.
- Utmaningar som finns i de olika delarna av en 5G-arkitektur
- Fallstudier av 5G-baserade lösningar
- Metoder för att ta fram strategier och effekter utifrån 5G-baserade lösningar

Behörighet

Ingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en webbaserad teoriexamination, och en projektuppgift. Föreläsningarna presenterar den nödvändiga teorin, principer, och grundläggande termer, etc. Den webbaserade teoriexaminationen består av quizzar som avser att examinera grundläggande termer och förståelse. Slutligen, i projektet kommer studenten visa på ett eget arbete för att sammanfoga tidigare kunskap. Beroende på studentens tidigare erfarenheter, uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Examination

P101: Projekt, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Q101: Webbexamination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flervalsfrågor i Moodle eller annan aktuell kursmiljö

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Asif S.
 • Titel: 5G mobile communications: Concepts and technologies
 • Förlag: CRC Press
 • Författare/red: Rodriguez J
 • Titel: Fundamentals of 5G mobile networks
 • Förlag: John Wiley & Sons

Sidan uppdaterades 2023-04-03