Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Network Security and Management, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT024A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Nätverkssäkerhet och nätverksdrift
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2009-10-26
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen behandlar policys, strategier och tekniker för tillförlitlig hantering av datornätverk. Några av de koncept som studeras är prestandaövervakning, feldetektering, systemåterhämtning och konfiguration. Fokus ligger på nätverkssäkerhet, inkluderande kryptografi, sekretess, meddelandeintegritet, intrång, paketsniffning, spoofing, autentisering, autorisering, accesskontroll och brandväggar mm.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- uppräkna och förklara problem som kan uppstå vid hantering av komplexa system.
- förstå hur nätverksadministration påverkar den övriga nätverksdesignen,
- sammanfatta styrkan och svagheten som är associerad till olika administrationslösningar,
- definiera de grundläggande koncepten av kryptografi och förklara hur de fungerar,
- sammanfatta säkra-systemens styrka och begränsningar,
- demonstrera användningen av lämpliga administrations- och säkerhetsverktyg,
- utveckla strategier för att uppnå lämpliga säkerhetsnivåer, och
- diskutera och förklara de frågor som ska ingå i designen av ett säkert nätverk.

Innehåll

- Typer av administration (prestanda, fel-detektering, configuration, säkerhet).
- Administrationsprotokoll (CMISE/CMIP; SNMP Internet framework for management ).
- Övervakning och prestandahantering (värdar, routrar, intrångsdetektering, RAMON)
- Säkerhetshot och attacker (sekretess; meddelandeintegritet, intrångstyper).
- Kryptografi (digitala signaturer, publika och privata nycklar, datakrypteringsstandarder).
- AAA (autorisering, autentisering och ansvar )
- Skyddsmekanismer (säkerhetspolicy, incidedenter )
- Identitetshantering

Behörighet

Datateknik GR (A-C), 52.5 hp, inkluderande kursen Datateknik GR (A), Nätverksteknik I, 7.5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar ca 10% och laborationer 4%. Resten av tiden 86% kommer du att ägnas åt självstudier utan handledning. Detta inkluderar den tid som krävs för att förbredda seminarier, diskussioner, laborationer, artikelläsningar, projektarbete och rappotskrivning.
Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Kursen undervisas på svenska eller engelska, vilket framgår vid varje kurstillfälle.

Examination

4,0 hp P102: Projekt som presenteras på seminarier
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

3,5 hp, Q102: Automaträttat (flervals)prov
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner, Network Security,, Paerson Education, senaste, latest, -

Studiematerial kommer att distribueras under kursens gång, antingen
via web eller vid föreläsningstillfällen.

Study material in form of handouts will be distributed via the web page or during the lectures.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT021A.