Datateknik AV, Produktivitetsökande AI-verktyg, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik AV, Produktivitetsökande AI-verktyg, 3 hp

Computer Engineering MA, Productivity Increasing AI Tools, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT078A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Produktivitetsökande AI-verktyg
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2023-06-12
 • Senast ändrad: 2023-06-12
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att införskaffa sig insikter kring de nya moderna AI-verktygen som finns för att öka sin produktivitet. Samt färdigheter i att ställa rätt frågor och ge rätt invärden till dessa verktyg för att få så bra önskade resultat som möjligt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande termer, metoder och ansatser som används i produktivitetsökande AI-verktyg
- jämföra och argumentera för och emot olika typer av metoder och verktyg för olika tillämpningsområden
- tillämpa dessa tekniker och verktyg i ett verkligt tillämpningsområde samt reflektera över och utvärdera resultaten

Innehåll

- AI-verktyg för att öka sin produktivitet
- Språkmodeller
- Bildmodeller
- Programkodsmodeller
- Prompt engineering

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en webbaserad teoriexamination, en serie med laborationer och en projektuppgift. Föreläsningarna presenterar den nödvändiga teorin, verktyg, och grundläggande termer, etc. Den webbaserade teoriexaminationen består av en serie med quizzar som avser att examinera grundläggande förståelse. Laborationerna avser att ge grundläggande färdigheter i dessa verktyg. Slutligen, i projektet kommer studenten visa på ett eget arbete med dessa verktyg för att sammanfoga tidigare kunskap. Beroende på studentens tidigare erfarenheter, uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Examination

L101: Laborationer, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Webbaserad examination via Moodle eller annan aktuell kursmiljö

P101: Projekt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig rapport och muntlig presentation

Q101: Webbexamination, teori, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig rapport och muntlig presentation

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Johan Falk
 • Titel: AI in Education: A Teacher's Guide to ChatGPT
 • Författare/red: Nathan Hunter
 • Titel: The Art of Prompt Engineering with chatGPT

Sidan uppdaterades 2023-04-03