Datateknik AV, Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik AV, Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Computer Engineering MA, Project-based Product Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT053A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Projektbaserad produktutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-05-29
 • Fastställd: 2018-06-11
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Den studerande ska, i samverkan med studenter med andra kompetenser, föreslå en ny produkt eller tjänst som lösning på ett problem formulerat av extern uppdragsgivare, och utveckla en prototyp eller demonstrator. Syftet är att studenten ska utveckla färdigheter i kravfångst, agil programutveckling och testdriven utveckling (TDD). Vidare ska studenten öva på att driva och arbeta i större utvecklingsprojekt enligt en agil projektstyrningsmetod.

Lärandemål

Den studerande ska efter kursen kunna:
- tillämpa och fördjupa kunskaper från tidigare kurser i ämnet, bland annat på avancerad nivå och programmeringskurser, på ett arbetslivsnära problem;
- utföra kravfångst;
- föreslå och utveckla produkter eller tjänster utifrån användares behov och förutsättningar;
- utforma produkter med hänsyn till relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter;
- välja adekvat metod för testdriven och agil systemutveckling, och planera och driva projekt enligt modellen;
- visa förståelse för teknikens förväntade framtida möjligheter och begränsningar;
- samverka med personer med andra kompetensprofiler;
- kommunicera sin produktidé muntligen och skriftligen.

Innehåll

- Inledande övning i innovation och rapid prototyping.
- Upphovsrättsliga avtal, sekretess, patent och öppna licensformer
- Metoder och verktyg för kravfångst, testdriven design (TDD), agil systemutveckling och versionshantering
- Projektplanering, tidsplanering
- Kravinsamling, val av use cases och utveckling av acceptans-, integrations- och enhetstester inför varje dellevereans (sprint)
- Enhetstester, användartester, utvärdering
- Avstämningsmöten med uppvisande av delleveranser och testresultat
- Muntlig och skriftlig presentation och demonstration av prototyp/demonstrator

Behörighet

Tidigare studier 180 hp, inkluderande Datateknik AV, 6 hp, samt kurs i projektledning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan erbjudas som campuskurs eller som webbaserad distanskurs. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 400 timmar.

Examination

P101: Projektupptakt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Val av projekt, studiebesök*, aktivt deltagande i gruppmöten och skriva avtal.

P201: Projektupptakt, examineras i grupp, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig projektplan och seminarier*.

P301: Projekt, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Aktivt deltagande i gruppmöten och skriftliga inlämningsuppgifter.

P401: Projekt, examineras i grupp, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Seminarier* och skriftlig rapport.

*) Ersättningsuppgift finns i form av skriftlig inlämningsuppgift

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT040A.

Litteratur

Sidan uppdaterades 2023-01-09