Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp

Computer Engineering MA, Performance Analysis and Simulation of Communication Systems, 6 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT057A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem
Högskolepoäng: 6
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2017-10-01
Fastställd: 2018-06-20
Senast ändrad: 2018-06-20
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Kursen syftar till att införa tekniker och verktyg som behövs för att konstruera och analysera prestandamodeller av datanät och kommunikationssystem. Det blir allt viktigare i framtiden att ha omfattande kunskaper om hur man modellerar och simulerar olika applikationsscenarier relaterade till kommunikationssystem och datornät.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara, tillämpa, analysera och kombinera nätverksanalys, modellering och simuleringsteknik,
- analysera och utvärdera kommunikationsnät med hjälp av analytiska och simuleringsbaserade metoder,
- analysera och utvärdera trafikmodeller, grafmodeller och mobilitetsmodeller,
- anpassa verktyg för nätverkssimulering,
- lista olika simuleringsverktyg.

Innehåll

- Översyn av sannolikhet och stokastisk teori
- Markovköer (M/M/1, M/M/c, M/G/1, etc.)
- Little's formel, Erlang och Engset formler
- Köteori
- Accessprotokoll (Aloha, CSMA, FDMA, TDMA)
- Slumpmässig talgenerering
- Statistisk analys av simulerat data
- Grundläggande teori om simulering och modellering (trafikmodellering, länk, system, simulering på paketnivåer)
- Tidsdiskreta och tidskontinuerliga simuleringsmodeller
- Utföra prestandasimuleringar med modelleringsverktyg (som ns-2, OMNET ++ och Matlab)

Behörighet

Datateknik 45 hp inkluderande minst 10 hp programmering och Datateknik (AV) TCP/IP. Matematik 25 hp, inklusive en kurs i statistik eller stokastiska processer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, övningslektioner, hemuppgifter, laborationer och projektuppgift.

Undervisning kan ske på engelska.

Kursen kan även ges som självstudiekurs.

Examination

3.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.5 hp, P101: Projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.5 hp, P101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: D. Bertsekas and R. Gallager
Titel: Tillhandahålles elektroniskt under kursen
Upplaga: 2nd Edition
Förlag: Prentice Hall
Kommentar: Bokens kapitel går att ladda ned på Internet

Författare/red: S. M. Ross
Titel: Simulation
Upplaga: 5th Edition, 2013
Förlag: Academic Press

Referenslitteratur

Författare/red: K. Wehrle, M Günes, and J. Gross (Eds.)
Titel: Modeling and Tools for Network Simulation
Förlag: Springer

Selected articles will be handed out during the course.