Datateknik AV, Tillämpad nätverkssäkerhet, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik AV, Tillämpad nätverkssäkerhet, 3 hp

Computer Engineering MA, Applied Network Security, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT076A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Tillämpad nätverkssäkerhet
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2023-09-04
 • Senast ändrad: 2023-09-04
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Kursen syftar till att skapa kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för nätverkssäkerhet, att skapa förståelse för dess användning, styrkor och svagheter samt att förklara kraven och utvecklingen av säkerhetsmetoder. Kursens fokus ligger på att använda dessa färdigheter i verkliga applikationer och förstå aktuella och framtida trender inom området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Identifiera de viktigaste aspekterna av nätverkssäkerhet och förklara deras roll i moderna nätverk
- Beskriva de grundläggande begreppen inom kryptografi, säkerhetsmekanismers roll, kraven och utvecklingen av kryptografiska tekniker samt deras svagheter
- Diskutera de aktuella och framtida trenderna i området samt förklara de aspekter som ligger i utformningen av ett säkert nätverk
- Applicera dessa tekniker i ett typiskt tillämpningsområde samt reflektera och utvärdera resultaten

Innehåll

- Översikt över nätverkshantering, säkerhetshot och attacker
- Nyckelbegrepp i kryptografi
- Säkerhet i trådlösa nätverk
- Systemsäkerhet och forensik
- Öppna utmaningar och framtida trender i säkerhet

Behörighet

Ingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en webbaserad teoriexamination, en serie med laborationer och en projektuppgift. Föreläsningarna presenterar den nödvändiga teorin, verktyg, algoritmer och grundläggande termer, etc. Den webbaserade teoriexaminationen består av en serie quizzar som avser att examinera grundläggande termer och förståelse. Laborationerna avser att ge grundläggande färdigheter och verktyg. Slutligen, i projektet kommer studenten visa på ett eget arbete för att sammanfoga tidigare kunskap. Beroende på studentens tidigare erfarenheter, uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Examination

L101: Laborationer, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig rapport och muntlig presentation.

P101: Projekt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Q101: Webbexamination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flervalsfrågor i Moodle eller annan aktuell kursmiljö

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT055A eller DT072A.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Charlie Kaufman, Radio Perlman, Mike Speciner, Rady Perlner
 • Titel: Network Security: Private Communication in a Public World
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: ISBN 9780136643609
 • Författare/red: Ric Messier
 • Titel: Learning Kali Linux
 • Förlag: O'Reilly
 • Kommentar: ISBN 9781492028697

Sidan uppdaterades 2023-04-03