Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Databaser, introduktion, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Introduction to Database Systems, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT022G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Databaser, introduktion
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2008-02-27
Senast ändrad: 2014-04-04
Giltig fr.o.m: 2013-06-10

Syfte

Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om relationsdatabaser, datamodellering och frågespråket SQL. Kursen innehåller konstruktion av databaser utifrån datamodellering.

Lärandemål

Du skall efter avslutad kurs ha skaffat dig grundläggande kunskaper om ett databashanteringssystems uppbyggnad och funktionalitet, om hur konceptuella databasmodeller skapas och sen översätts till relationsmodellen, samt om hur ett frågespråk kan användas för att skapa, ändra på och bearbeta en databas. Du skall dessutom ha skaffat dig kunskaper så att du kan förstå eventuella problem en föreslagen eller existerande databas har, och ge förslag på hur dessa problem kan åtgärdas.

Innehåll

Introduktion och grundläggande begrepp.
Databasmodeller - relationsdatabaser.
Frågespråket SQL.
Konceptuell modellering och databasschema.
Normalisering.

Behörighet

En B från gymnasiet samt datorvana motsvarande första introducerande kurs inom Datateknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Inlämningsuppgift.

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 16 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.

Examination

0.5 hp, I103: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, L103: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, T103: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Connolly Thomas, Begg Carolyn
Titel: Database Systems - A practical approach to design, implementation, and management.
Upplaga: Kursen använder alltid senaste upplagan.
Förlag: Addison Wesley

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift, moment I103, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAA27 eller DT003G.