Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Introduction to Computer Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT013G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Datavetenskaplig introduktionskurs
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Fastställd: 2007-08-13
 • Senast ändrad: 2015-06-15
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Du får grundläggande kunskaper inom det datavetenskapliga området. Kursen behandlar grundläggande begrepp kring hårdvara, operativsystem och programkonstruktion.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva funktion och arkitektur hos ett operativsystem, talsystem, logik
- beskriva datorns hårdvara, principerna för nätverk och datakommunikation
- beskriva algoritmer, datarepresentation, programmeringsspråk, programmeringsmetodik
- beskriva olika principer för datalagring, datastrukturer, filstrukturer och databaser

Innehåll

Lärandemål 1
Bitar, logisk algebra, grindar och talsystem (binärt – hexadecimalt- decimalt)
Operativsystem, datorns bootprocess och administration av processer (time slice, interupt)
Datorns arkitektur (CPU, RAM, buss), maskinkod och exekvering av program (maskincykeln)

Lärandemål 2
Klient-server, nätverkstopologier, internet (adresser, epost, www), nätverksprotokoll, OSI-modellen. Hårdvara och lagringstekniker (RAM, HD, CD, Tape).

Lärandemål 3
Viktiga algoritmkonstruktioner (sekvens, val, upprepning, rekursion)
Problemlösningsmodell: stegvis förfining.
Sökning, sortering.
Programspråk (maskin-, assembler- och högnivåspråk), programmeringsparadigmer
Traditionell programmering: variabler, datatyper, datastrukturer, aritmetik, subrutiner
Från källkod till maskinkod (lexical analysis, parsing, code generation)
Programvaruutveckling, programvarans livscykel, steg i programvaruutvecklingen (Analys – design – implementering – testning)
Moduler, koppling och kohesion, top down – bottom up

Lärandemål 4
Datastrukturer: pekare, arrayer, listor, träd, stackar, köer, egentillverkade datatyper
Filstrukturer: sekventiella filer, textfiler, indexerade filer
Databaser: relationsdatabaser, redundans, operationer i relationsmodellen, SQL

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, ett diagnostiskt test. Du gör det via ett webbgränssnitt. Adress framgår av välkomstbrev.

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 16 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Kursen undervisas på svenska eller engelska, vilket framgår vid varje kurstillfälle.

Examination

0.0 hp, W108: Webbexamination, diagnostiskt test
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, 0108: Lärandemål 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, 0208: Lärandemål 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, 0308: Lärandemål 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, 0408: Lärandemål 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.0 hp, T108: Tentamen, ej obligatorisk
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Till varje lärandemål hör en quiz, en laboration och en inlämningsuppgift. Till detta kommer en tentamen. För att få betyget godkänt på ett lärandemål krävs godkänt på quizzen, laborationen och inlämningsuppgiften.

Summan av poängen på inlämningsuppgifterna resulterar i ett preliminärt slutbetyg C, D eller E. För slutbetyg A och B krävs tentamen. Tentamensresultatet kan höja det preliminära betyget, aldrig sänka. För att få tentera ska anmälan göras till första ordinarie tentamenstillfälle.

En student som är godkänd på lärandemålen, men är underkänd på tentamen och vill ha ett slutbetyg, måste meddela detta till examinator.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Webbexamination, diagnostiskt test W108, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs är den första av förkunskapsgivande kurser inom datateknik.
Kursen kan inte ingå i samma examen som någon av kurserna med kod DTAA83, DT027G, DT155G eller DTEA25.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Brookshear J Glenn
 • Titel: Computer Science an overview
 • Upplaga: 11 (International Edition)
 • Kommentar: Det går bra med upplaga 8 eller senare.

Sidan uppdaterades 2020-05-06