Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Flash, Photoshop och Datakunskap, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Flash, Photoshop, and Computer Science , 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT150G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Flash, Photoshop och Datakunskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-04-01
Fastställd: 2013-08-13
Senast ändrad: 2013-08-13
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Här lär du dig skapa och hantera bilder och flashapplikationer för webben. Bildbehandlingens fokus är bilder för hemsidor och att få dessa att passa ihop. Du lär dig att skapa komponenter som knappar och menyer i Flash men också att skapa animationer och bilder. I huvudsak används de grafiska verktygen men du introduceras även i skriptspråket Actionscript. I kursen ingår även grundläggande begrepp kring hårdvara och operativsystem för webbutveckling.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- skapa och anpassa bilder med ett pixelbaserat bildbehandlingsprogram för användning, dels på en webbplats, dels i Flash. Bilderna ska passa ihop form- och färgmässigt samt ha en lämplig komprimering,
- känna igen och beskriva artefakter och egenskaper för de viktigaste bildfilformaten samt kunna beräkna storlek på okomprimerade bildfiler,
- redogöra för centrala begrepp för bilder och färger,
- producera en flashapplikation som innehåller interaktion baserad på standardkomponenter och egna knappar, animeringar samt händelsedriven skriptprogrammering,
- beskriva det i datorsystems uppbyggnad och funktion som är av betydelse vid webbutveckling,
- beskriva hur information representeras och lagras digitalt,
- översiktligt redogöra för hur datakommunikation sker på Internet.

Innehåll

Bildbehandling:
- Praktik
Filhantering: råoriginal, arbetskopia, slutversion, katalogstruktur, filnamn. Bildredigering: markera, låsa, klippa, klistra, flytta, sudda, transformera, rita, lager, filter, beskärning, text, maskering, färgmatchning mot färgskala, komprimering.

- Teori
Byte, bit, hex, rgb, storleksberäkning. Filformat: jpeg, gif, png, bmp, tiff, artefakter, för- och nackdelar, egenskaper. Komprimering: lossy, lossless, färgpaletter, indexering, interlacing. Vektorbaserad (objekt), pixelbaserad, rastrering, tracing. Opacitet, alfakanal, osynlig färg. Bakgrundsbild, logotyp. Bildskärmsupplösning.

Flashapplikationer:
- Praktik
Flash som ritverktyg, import och inladdning av media, animering, movieclip, använda standardkomponenter, skapa knappar, statisk och dynamisk text, introduktion till actionscript, Skalning vs fontstorlek, ljud, filformat, externa variabler.

- Teori
Vad är Flash? Vad är interaktivitet? Animering: tidslinje, bildrutor(frames), bildhastighet (framerate), Nyqvist-teorem, lager (layer), nyckelrutor (keyframes), scener. Master animator, inbetween artist, motion tween, shape tween, var och när ska animering ske. Import vs inladdning. Symboler, komponenter, instanser, attribut, attributhierarki. Händelsestyrd programmering.

Datakunskap:
- Datarepresentation: Byte, bit och talsystem (binärt – hexadecimalt- decimalt), textrepresentation, filtyper.
- Operativsystem, filsystem och processer.
- Översiktligt om datorns arkitektur och komponenter.
- Datakommunikation. Klient-server, internet (adresser, e-post, www).

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Introduktionsfrågor.

Examination

0.0 hp, Q101: Introduktionsfrågor
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, L101: Laboration på bildbehandling
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, L201: Laboration på flashapplikationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, Q201: Webbexamination Datakunskap
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Kursens slutbetyg beräknas utifrån en sammanvägd bedömning av ingående moment.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Laborationsmomenten Bildbehandling och Flashapplikationer innehåller även teorifrågor.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Ingen obligatorisk litteratur utöver kompendier som tillhandahålls i elektronisk form av institutionen. Däremot behöver den studerande ha tillgång till de programvaror som används i kursen.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Introduktionsfrågor, moment Q101, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Den studerande behöver tillgång till följande programvara:
Adobe Flash 8 eller senare, eller motsvarande program.
Photoshop CS eller senare, eller motsvarande program.