Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp

Compuer Engineering BA (A), Object based programming in C++, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT019G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Objektbaserad programmering i C++
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2008-01-21
Senast ändrad: 2013-06-04
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursen introducerar objektorienterad terminologi och objektbaserad programmering med specifikation och implementering av egna klasser i C++. Du får skapa och använda klasser. Vi betonar klassbegreppet och användning av objekt. Andra centrala moment är dynamisk minneshantering, pekare och rekursion. Du får också använda klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista. Vi introducerar UML som modelleringsspråk.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna
- använda funktionsöverlagring
- utnyttja konstanta typer för medlemmar, objektreferenser och pekare
- använda pekare i praktisk programmering och i samband med dynamisk minnesallokering
- utnyttja iteratorer i standardbiblioteket
- redogöra för skillnader och likheter mellan pekare och referenser
- specificera och implementera egna klasser och konstruera motsvarande klassdiagram i UML
- använda objekt av andra typer som datamedlemmar i en klass
- redogöra för skillnaden mellan djup och grund kopiering och kunna överlagra nödvändiga operatorer i samband med detta
- specificera och implementera någon klassisk abstrakt datastruktur som en klass samt använda denna
- använda rekursion

Innehåll

- objektorienterad terminologi: klass, medlemmar, operationer, attribut, objekt, instans, arv, relation, meddelande mm
- specifikation och implementering av klasser i C++
- överlagring av operatorer
- const-deklarationer
- abstrakta datatyper som kö, stack och lista
- dynamisk minnesallokering
- pekare och dess tillämpningar
- iteratorer i standardbiblioteket, även kopplingen till pekare
- rekursiva algoritmer
- kontainerklasser i standardbiblioteket
- egna implementationer av sorterings- och sökningsalgoritmer
- UML-diagram för klasser, objekt, aktiviteter och sekvenser

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande en första kurs i C++-programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

I undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, skriftlig inlämningsuppgift.

Undervisningen består av cirka: 16% föreläsningar, 10% laborationer. Cirka 74% av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter och tentamensförberedelser. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

0.0 hp, I107: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, L107: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P107: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, T107: Skriftligt teoriprov
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Slutbetyget på kursen grundas på betyget på momentet Projekt.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Deitel, Deitel, C++ How to program, Prentice Hall, fourth edition, eller senare

Kommentar: Observera: Denna bok är en alternativ kursbok under hösten 2013 och våren 2014.

Lippman, B. Stanley, Lajoie, Josée, Moo, E. Barbara., C++ Primer, Addison-Wesley, 5:e, 978-0-321-71411-4

Referenslitteratur

Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison-Wesley, 4:e upplagen eller senare

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I107, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurser med kod DTAA96, DTEA24 eller DT026G.