Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering I, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Object Oriented Programming I, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT180G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Objektorienterad programmering I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2020-03-30
 • Senast ändrad: 2022-11-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering och programutveckling. Speciell tonvikt läggs på praktisk programmering i ett objektorienterat språk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- beskriva förhållandet mellan ett objekts tillstånd och dess beteenden,
- beskriva klasshierarkier och arvsordning,
- tillämpa polymorfism genom klassubstitution,
- tillämpa objektorienterade programmeringskoncept för att lösa angivna problem,
- beskriva grundläggande klassdesign och betydelsen av att upprätthålla hög sammanhållning med svaga beroenden,
- tillämpa fel- samt undantagshantering,
- beskriva innebörden av skalbarhet,
- tillämpa dokumentation, versionshantering, enhetstestning och projekthantering av mindre projekt.

Innehåll

- Klasser och objekt
- Metoder
- Kontrollstrukturer, strömmar och filhantering
- Objektorienteringens hörnstenar; arv, inkapsling och polymorfism
- Abstraktion och gemensamma gränssnitt
- Objektorienterade designprinciper samt enkla designmönster
- Arrays av objekt, objekt av arrays
- Klasskomposition / -aggregation
- IO-hantering, undantag och serialisering
- Utvecklingsstödjande verktyg

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande minst 7,5 hp inom grundläggande programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Vissa inslag av påbjudna grupparbeten kan förekomma.

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen.

Vissa delar kan komma att ges på engelska.

Examination

L101: Laborationer, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Muntlig redovisning av kod och skriftlig inrapportering.

P101: Projekt, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cay S. Horstmann
 • Titel: Core Java: Volume I - Fundamentals
 • Upplaga: 11:e
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: ISBN: 9780135166307
 • Författare/red: Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates
 • Titel: Head First Design Patterns
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: O'Reilly

Referenslitteratur

 • Författare/red: Scott Chacon, Ben Straub
 • Titel: Pro Git
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: APress
 • Webbadress: https://git-scm.com/book/en/v2
 • Kommentar: Kan beställas i tryckt format, men finns även fritt tillgänglig i digital form på bokens hemsida!

Sidan uppdaterades 2022-11-14