Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – II, 9 hp

Computer Engineering BA (A), Game Programming in Windows - II, 9 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT114G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Spelprogrammering i Windows – II
Högskolepoäng: 9
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-09-02
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen behandlar utveckling och implementering av 2D-spel i Windows. DirectX används för att med objektorienterad teknik kunna skapa och manipulera grafiska objekt i 2D. C++ används som implementeringsspråk.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- Kunna utnyttja C++ för objektorienterad programmering i spelsammanhang
- Vara förtrogen med och kunna utnyttja DirectX för att skapa animationer och grafik
- Skapa spelanpassade algoritmer
- Utveckla spellogik
- Utveckla ett eget spel i ett projekt

Innehåll

Påbyggnad C++:
- klasser, objekt och medlemmar, olika typer av arv, kopiering av objekt, överlagring, operatoröverlagring, friends och dynamisk minneshantering
- klasshierarkier med dynamisk bindning och virtuella funktioner
- konstruktion av funktions- och klassmallar
- undantagshantering

Användning av DirectX för:
- animationer
- dubbelbuffring
- blitter
- färger och transparens
- paletthantering
- klippning av grafik
- spriteobjekt
- grafiska användargränssnitt
- skrollning av grafiska objekt
- parallaxtekniker
- tilesystem

Algoritmer:
- spelanpassade algoritmer
- olika respawn tekniker

Spellogik:
- kollisionshantering
- turordnings baserade spelsystem

- Spelprojekt inklusive projektrapport vilken beskriver tillvägagångssätt, problem som uppstått, lösningar och förbättringar som skulle kunna göras

Behörighet

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – introduktion, 12 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Inlämningsuppgifter 1.

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsforum. För varje student avsätts x tim vilket meddelas vid varje kurstillfälle.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter 1
Betyg: Underkänd eller Godkänd

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgifter 2
Betyg: Underkänd eller Godkänd

3.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Jonathan S. Harbour
Titel: Advanced 2D Game Development
Förlag: Course Technology PTR

Övrig information

Kursen är avsedd som fort- och vidareutbildning och ska vara en intresseväckare och ge en introduktion till applikationsutveckling inom spelområdet.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgifter 1 , moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.