Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Spelprogrammering i Windows – introduktion, 12 hp

Computer Engineering BA (A), Game Programming in Windows - Introduction, 12 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT108G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Spelprogrammering i Windows – introduktion
Högskolepoäng: 12
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge dig som redan kan lite om programmering verktyg och kunskaper för att skapa ett enkelt tvådimensionellt Windows-baserat spel. Kursen ger också en inblick i området spelutveckling, med dess upplägg och struktur. Språket C++ används med utvecklingsverktyget Microsoft Visual Studio och ingen förkunskap om objektorienterad programmering krävs.

Lärandemål

- Du ska i C++ kunna använda dynamisk minneshantering och utnyttja pekare som
referenser till dataobjekt och speciellt som funktionsargument
- Du ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper om händelsebaserad programmering, callback-funktioner och vanliga Windows-datatyper
- Du ska ha grundläggande kunskaper om Windowsprogrammering (win32)
- Du ska ha grundläggande kunskap om spelstruktur och program med realtidsuppdateringar (ej händelsebaserade)
- Du ska praktiskt kunna hantera fönster och meddelanden, grundläggande inmatning/utmatning, menyer samt enkla kontroller
- Du ska ha förståelse för och kunna tillämpa bitmappar, dubbelbuffring och timers
- Du ska kunna tillämpa kunskaperna för att i ett två-veckors projekt skapa ett enkelt windowsbaserat spel i 2D (exempelvis som Tetris, Snake eller Space Invaders)

Innehåll

- strukturer, pekare och funktionsargument mm. i C++
- introduktion till spelprogrammering och win32
- callback-funktioner och vanliga Windows-datatyper
- grundläggande Windows, fönster och meddelanden, grundläggande inmatning/utmatning, menyer, kontroller (knappar)
- bitmappar och dubbelbuffring
- timers
- spelloopen och hur den relaterar till händelsebaserade programmeringsmodellen i Windows
- vanliga strukturer och upplägg för enkla spel (ändliga automater, grundläggande 2d-grafik, samt kollisionsdetektion)
- enkelt spelprojekt under två veckor där det även ingår en projektrapport vilken beskriver tillvägagångssätt, problem som uppstått, lösningar och förbättringar som skulle kunna göras

Behörighet

En programmeringskurs i C++, C#, Java eller motsvarande, om minst 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsforum. För varje student avsätts x tim vilket meddelas vid varje kurstillfälle.

Examination

3.0 hp I101: Inlämningsuppgifter 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.0 hp I201: Inlämningsuppgifter 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.0 hp T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Jonathan Harbour, Beginning Game Programming, Course Technology PTR

Övrig information

Kursdeltagare som inte senast kursvecka tre genomfört den första obligatoriska examinationsuppgiften kommer att förlora sin plats i kursen.
Lärosätet kommer att registrera ett ”tidigt avbrott” på vederbörande.

Kursen är avsedd som fort- och vidareutbildning och ska vara en intresseväckare och ge en introduktion till applikationsutveckling inom spelområdet.