Kursplan

Kursplan för Datateknik GR (A), Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Web Programming with HTML5, CSS3 and JavaScript, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT146G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2012-04-17
 • Fastställd: 2012-06-04
 • Senast ändrad: 2013-07-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om programmering och layout av interaktiva Webbapplikationer. Kursen ger grundläggande kunskaper om olika protokoll och programmeringsspråk.

Lärandemål

Studenterna ska efter avslutad kurs kunna visa:
- kunskaper om programmeringsspråk för programmering av webbsidor,
- färdigheter i arbete med programmering och layout av webbsidor
- förståelse för funktionen hos interaktiva webbsidor.

Innehåll

Kursen omfattar:
- HTTP, URL
- HTML5
- CSS3
- Programmering med JavaScript
- Validering av kod
- Organisering av webbplatser

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande grundkurs i programmering av ett objektorienterat högnivåspråk, 7,5 hp (C++, Java, Python).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, laboration 1.

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 16 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.

Examination

1.0 hp, L101: Laboration 1
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

1.0 hp, L102: Laboration 2
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

1.0 hp, L103: Laboration 3
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

1.0 hp, L104: Laboration 4
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

3.5 hp, P101: Individuellt projekt
Redovisas skriftligt och muntligt.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Deitel, Deitel, Deitel
 • Titel: Internet& World Wide Web - How to program
 • Förlag: Pearson Education Limited
 • Upplaga: 5:e upplagan
 • ISBN: 0-273-76402-0
 • Kommentar: ISBN 13: 978-0-273-76402-1
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Laboration 1, moment L101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT016G.