Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Administration av UNIX-lika system, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Administration of UNIX-like systems, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT149G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Administration av UNIX-lika system
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-04-11
Fastställd: 2013-04-30
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Denna kurs ger dig praktiska kunskaper för administration av ett UNIX-likt system. Kursen behandlar de grunder som krävs för att arbeta med systemadministration och går in på djupet på de mest vanligt förekommande tjänsterna i ett nätverk.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- administrera och modifiera ett UNIX-likt system och dess tjänster,
- identifiera, tillämpa och motivera val av tjänster,
- förklara hur uppstartsprocessen går till i ett UNIX-likt system,
- identifiera, analysera och lösa problem som kan uppstå.

Innehåll

Kursen behandlar de kunskaper som krävs för att administrera ett UNIX-likt system såsom grundläggande kommandon för att arbeta och navigera i systemet, modifiera operativsystemets kärna, konfigurera och modifiera en starthanterare, volym-, process- och användarhantering.

Utöver kunskaper kring användning av ett UNIX-likt system behandlar kursen även de mest vanligt förekommande tjänster som används i ett nätverk, exempelvis CIFS, NFS, e-post, DNSSEC och brandväggar.

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp samt Nätverkssäkerhet, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, L001, Laboration 0.

Undervisningen sker primärt laborativt med ett fåtal teoretiskt orienterade föreläsningar.

Examination

0.0 hp L001: Laboration 0
Betyg: Godkänd eller Underkänd

6.0 hp, L101: Laborationer och projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, UNIX and Linux SYSTEM Administration Handbook, Prentice Hall, 4

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Laboration 0, moment L001, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT056G eller DT043G.