Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Application Development for the Android Platform, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT031G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Applikationsutveckling för Android
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2008-10-07
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Android är en ny öppen plattform för mobiltelefoner baserad på Linux och med Google som en av de drivande utvecklarna. Kursen ger dig teoretiska kunskaper om plattformen och de komponenter som utgör operativsystemet i Android samt praktiska kunskaper i att konstruera och implementera applikationer för Android.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:
- redogöra för funktionen hos de komponenter som utgör operativsystemet i Android samt beskriva livscykeln för applikationer i Android,
- använda en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för att utveckla applikationer för Android, som kan interagera med användaren via grafiska användargränssnitt,
- lagra data lokalt på telefonen med hjälp av inställningar, filer och databaser,
- använda olika tekniker för att kommunicera med applikationer i andra mobiltelefoner,
- använda ljud och video i applikationer.

Innehåll

- Androidplattformens arkitektur (Linux kernel, Libraries, Android runtime, Application framework, Applications)
- Genomgång av Android Software Development Kit
- Utvecklingsverktyg för Android
- Livscykeln för en applikation i Android
- Vanliga byggstenar som Activites, Views, Intents, Intent Receivers, Services, Content Providers
- Säkerhet och rättigheter i Android
- Design och implementering av grafiska användargränssnitt uppbyggd med XML
- 2D-grafik och egenskapade GUI-komponenter
- Användning av ljud och video i applikationer
- Lagring av data (Preferences, Files, Databases)
- Nätverkskommunikation
- API:er för platsbaserade tjänster.

Behörighet

En B från gymnasiet samt Datateknik 30 hp, inkluderande 22,5 hp icke överlappande kurser inom programmering i Java.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 16 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.

Examination

0.5 hp, I106: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, L106: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P106: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt och Fx och F är Underkänt.

Former för examination kan ändras efter överenskommelse mellan studentgrupp och examinator.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Grant Allen, Beginning Android 4, APRESS, 1, 9781430239840, http://www.apress.com/9781430239840

Kommentar: Går att köpa som en e-bok direkt från förlaget.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I106, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".