Kursplan för Datateknik GR (B), Java för C++ programmerare, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Java for C++ Programmers, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT062G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Java för C++ programmerare
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-20
 • Senast ändrad: 2013-07-09
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen presenterar, både teoretiskt och praktiskt, skillnader mellan C++ och Java. Kursen syftar till en smidig övergång från C++ till Java för C++ programmerare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall du:
- känna till skillnader mellan C++ och Java speciellt vad gäller syntax, arv och minneshantering,
- kunna skriva och använda applets,
- kunna använda multipla trådar,
- kunna använda Javas grafik,
- kunna använda komponenter, layoutmanager och eventmanager som finns i Javas GUI,
- kunna skriva program som kommunicerar över Internet, och
- kunna använda Javas IO-paket för att arbeta mot filer och för att serialisera objekt.

Innehåll

- Teoretiska och praktiska skillnader mellan Java och C++.
- Javas utvecklings- och runtime-miljö.
- Något verktyg för implementering av system kodade i Java.
- IO-hantering, exceptions och serialisering.
- Design av användargränssnitt med hjälp av grafik och Javas GUI.
- Applets, trådar och klient-server programmering.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp inkluderande Datateknik GR (B), Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 200 timmar.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 32 timmar (16 %) föreläsningar och 32 timmar (16 %) handledda laborationer. Cirka 136 timmar (68 %) av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-post eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts cirka 5 timmars handledningstid.

Examination

3 hp, L101: Laborationer
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

4,5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Skansholm J.
 • Titel: Java direkt med Swing
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2003, 4:e eller senare
 • ISBN: 91-44-04254-X
 • Kommentar: Senaste upplaga
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAB46.