Kursplan för Datateknik GR (B), Java III, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Java III, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT066G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Java III
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-20
 • Senast ändrad: 2013-07-09
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper att konstruera och implementera avancerade distribuerade system. När du genomfört kursen har du även kännedom om designmönster som är tillämpliga i Java.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall du:
- Förstå lättviktsprocesser och dess livscykel.
- Kunna implementera komponenter som utnyttjar Javas trådmodell.
- Känna till Javas hierarki av dataströmmar och deras inbördes relationer.
- Kunna jämföra och välja den typ av dataström som bäst passar en given applikation.
- Känna till olika typer av XML-parsers och dess egenskaper.
- Känna till och kunna använda DOM-interfacen.
- Känna till sockets för unicast, multicast och datagram.
- Kunna använda sockets för att implementera klienter och servrar.
- Kunna designa interface med tydliga och uthålliga gränssnitt mot andra komponenter.
- Kunna designa undantag så att dessa naturligt kan inplaceras i en undantagshierarki.
- Kunna designa klasshierarkier så att klasserna bildar en logisk och uthållig hierarki.
- Kunna summariskt beskriva egenskaperna hos JDBC, RMI, JINI.
- Känna till Javas certifikathantering.

Innehåll

Trådar.
Synkronisering av trådar.
Dataströmmar.
XML-parsers.
DOM-interface.
Sockets för klient och server.
Unicast och multicast och datagram.
Design av interface.
Design av undantag.
Design av klasshierarkier.
Samt orientering om:
- JDBC, JINI och RMI.
- Certifikathantering för Javas olika runtime-miljöer såsom applets och jar-filer.

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp inkluderande kursen Java II, 7,5 hp samt minst en av kurserna Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp alternativt Nätverksprogrammering, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift.

Undervisningen består av cirka 12 % föreläsningar, 13 % laborationer. Cirka 75 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, inlämningsuppgifter och tentamensförberedelser.

Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

0.0 hp, I104: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: Underkänd eller Godkänd

4.5 hp, L104: Laborationer
Betyg: Underkänd eller Godkänd

3.0 hp, T104: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Skansholm J.
 • Titel: Java direkt med Swing
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2003, 4:e eller senare
 • ISBN: 91-44-04254-X
 • Kommentar: Senaste upplagan
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I102, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAB52.