Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Object Oriented Programming in C++, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT060G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Objektorienterad programmering i C++
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-20
Senast ändrad: 2014-04-02
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen baseras på C++11-standaren och introducerar polymorfism med dynamisk bindning inom klasshierarkier. Vi fördjupar användandet av standardbibliotekets kontainertyper (map, deque m fl), generiska algoritmer och smarta pekare. Även klasser för slumpning och tidsmätning behandlas. Generiska funktions- och klassmallar används liksom anonyma funktioner, lambdas. Vi tar upp undantagshantering samt introducerar objektorienterad analys och design. Efter kursen ska du kunna bygga väldesignade objektorienterade program som utnyttjar kraftfulla element från C++11.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna
- tillämpa någon metod för att identifiera klasser, objekt, attribut, operationer och relationer utifrån en beskrivning av ett objektorienterat system,
- utnyttja virtuella funktioner för att konstruera klasshierarkier med dynamisk bindning,
- specificera, implementera och utnyttja funktions- och klassmallar,
- implementera och utnyttja undantag,
- utnyttja RTTI (RunTime Type Information),
- utnyttja den objektorienterade uppbyggnaden av I/O-systemet i standardbiblioteket,
- konstruera egna predikat och funktionsobjekt för att utnyttja generiska funktioner i standardbiblioteket,
- använda ett flertal av standardbibliotekets kontainerklasser
- implementera lambdafunktioner
- använda smarta pekare,
- använda klasser för slumptalsgenerering och tidsmätning

Innehåll

- klasshierarkier med dynamisk bindning och virtuella funktioner, 'compile time' vs 'run time'
- konstruktion av funktions- och klassmallar
- undantagshantering
- RTTI
- iostreams i standardbiblioteket
- lambdafunktioner
- standardbibliotekets kontainerklasser, generiska algoritmer med egendefinierade predikat och funktionsobjekt
- minneshantering med smarta pekare
- introduktion till objektorienterad analys och design
- klasser slumptalsgenerering och fördelningar
- klasser för tidsmätning

Behörighet

Datateknik GR (A), 22.5 hp, inkluderande 15 hp icke överlappande kurser i C++-programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller obligatoriska moment i form av
- skriftlig inlämningsuppgift
- inlämningsuppgifter av programmeringskaraktär
- skriftligt teoriprov
- projekt
Dessa moment ska alla genomföras individuellt.

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 200 timmar.

Campuskurs:
Undervisningen består av cirka 12 % föreläsningar och 16 % handledda laborationer. Cirka 72 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för seminarier och tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningplattformen uitfrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via epostkorrespondens eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts ca 5 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

0.0 hp, I106: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, L106: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P106: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, T106: Skriftligt teoriprov
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Slutbetyget på kursen baseras på betyget på momentet Projekt.

Betygskriterier för ämnet datateknik finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända innan projektet lämnas in för bedömning.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Referenslitteratur

Författare/red: Lippman, Lajoie, Moo
Titel: C++ Primer
Upplaga: Fifth edition, 2013
Förlag: Addison Wesley
Kommentar: Det går bra med en senare upplaga.

Författare/red: Skansholm
Titel: C++ direkt
Upplaga: 3, 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Det går bra med en senare upplaga.

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAB44.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I106, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".