Kursplan för Datateknik GR (B), Webbprogrammering, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Programming, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT058G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Webbprogrammering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-20
 • Senast ändrad: 2013-12-03
 • Giltig fr.o.m: 2013-11-03

Syfte

Den studerande skall förvärva elementära kunskaper om hur man skapar interaktiva webbplatser, arbetar med dynamisk HTML, utför databasanslutningar och utvecklar en webbmiljö med hjälp av olika CGI-scriptspråk.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
- beskriva uppbyggnad och grundläggande funktion hos olika interaktiva webbtjänster och webbkomponenter.
- redogöra för hur informationsförmedlingen av data mellan applikationer och webbgränssnitt fungerar.
- redogöra för vilka underliggande applikationer i webbservrar och klienter som används för att administrera webbservrar.
- utveckla egna webbtjänster och olika typer av webbgränssnitt med lämpliga verktyg och scriptspråk.

Innehåll

Kursen omfattar
- HTML, URL Tabeller och frames
- Dynamisk HTML
- Formulär
- Organisering av webbplatser
- CGI tillämpningsspråk: Perl, Shellscripts, Python m.fl.
- Scriptspråk, Javascript, Perl och PHP
- Programmering i Javascript, Perl och PHP
- Databaskopplingar

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp, inkluderande kurserna Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp, (eller i Java), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, L104: Laboration 1.

Examination

1.0 hp, L104: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L204: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L304: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L404: Laboration 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, P104: Individuellt projekt, redovisas skriftligt och muntligt.
Betyg: A, B, C, D, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Deitel, Deitel & Dietel
 • Titel: Internet & World Wide Web - How to program
 • Förlag: PEARSON
 • Upplaga: 5:e upplagan eller senare
 • ISBN: 9780273764021
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört: Laboration 1, moment L104, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.