Datateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp

Computer Engineering BA (C), Artificial Intelligence for Agents, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT175G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Artificiell Intelligens för agenter
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2019-04-29
 • Senast ändrad: 2023-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-07

Syfte

Kursens syfte är att ge en allmän orientering om artificiell intelligens med fokus mot begrepp och metoder för design av intelligenta agenter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva och exemplifiera delområden inom Artificiell Intelligens,
- beskriva miljöer för intelligenta agenter,
- lösa problem, där lösningsalgoritmen ej är känd i förväg,
- välja och motivera rätt typ av agent för problem/miljö.
- exemplifiera och kategorisera sökstrategier.

Innehåll

- Översikt över området Artificiell Intelligens
- Design och typer av Intelligenta Agenter
- Heuristisk optimering
- Sökstrategier
- Spel AI (Zero-Sum-Games)
- Villkorsproblem

Behörighet

Datateknik GR (AB), 60 hp, varav lägst 22,5 hp inom programmering och minst 7,5 hp inom diskret Matematik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen.

Examination

L101: Laborationer, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAC23 eller DT089G samt DT015A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Stuart Russell and Peter Norvig
 • Titel: Artificial Intelligence; A Modern Approach
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Förlag: Prentice Hall

Sidan uppdaterades 2023-03-15