Kursplan

Kursplan för Datateknik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Computer Engineering BA (C), Final Project, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT099G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2013-12-11
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Syftet med examensarbetet är att genom ett självständigt arbete ge studenten grundläggande kunskaper om forskningsprocessen samt dess tillämpningar inom det datatekniska området.

Lärandemål

Examensarbetet skall utgöra ett självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär. Vetenskaplig metodik skall användas vid genomförandet. Arbetet bör vidare ha ett visst nyhetsvärde och skall innehålla moment av egen analys och systematisk problemlösning.

Efter godkänt examensarbete ska du kunna:
- planera tiden, ca 350 timmar, för att självständigt lösa en större uppgift
- formulera uppgiften och dess begränsningar
- med vetenskaplig metodik lösa uppgiften
- skriftligt och muntligt presentera arbetet
- försvara och argumentera för sitt examensarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
- kritiskt reflektera över metodiken och slutsatserna i arbetet,
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området datateknik
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Innehåll

Tillämpning av datateknik i en uppgift som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Problemlösning.
Vetenskaplig metod.
Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall.
Muntlig presentation.

Behörighet

Totalt avklarade kurser ska omfatta 150 hp, inkluderande Matematik, 22,5 hp och Datateknik GR (C), 15 hp samt 15 hp inom ett objektorienterat programmeringsspråk.

Kurserna i Datateknik med progression C ska gränsa till området för valt examensarbete. Bedömningen görs individuellt av utsedd examinator.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan sättas igång för godkännande och registrering av examensarbetet och för att få en handledare utsedd. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.
Examensarbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp om två studenter. Arbetsinsats per student är ca 400 timmar varav huvuddelen cirka 390 timmar (97%) är utan handledning.
Examinator utser en handledare vid institutionen. Handledare svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under arbetets gång, ca 10 timmar. Om arbetet utförs utanför institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande företag eller organisation. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

1.5 hp, P105: Presentation av eget arbete
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

13.5 hp, R105: Rapport, tekniskt innehåll, språk och struktur
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

0.0 hp, DIVA: Publicering i DIVA.
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mittuniversitetet
 • Titel: Utdelat material
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurser med kod EXAC11 och DT133G.