Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (C), Programspråksteori, 7,5 hp

Computer Engineering BA (C), Theory of Programming Languages, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT096G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Programspråksteori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-03-05
Fastställd: 2010-03-10
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med denna kurs är att förse studenten med en teoretisk grund inom programspråksteori. Det betyder främst introduktion av huvudsakliga konstruktioner av samtida programmeringsspråk som ger studenter de verktyg som är nödvändiga för kritisk utvärdering av olika språk och deras användbarhet i olika sammanhang.

Lärandemål

Efter avslutade studier skall studenten ha tillägnat sig följande kunskaper och färdigheter:
- kännedom om olika paradigm och grundläggande koncept för programspråk, konstruktioner för olika språk och förmåga att kritiskt jämföra alternativ
- förståelse för formella metoder för syntax och semantik hos språk samt algoritmer för lexikal och syntaktisk analys
- goda kunskaper och färdigheter i att tillämpa grundläggande verktyg för imperativ programmering inkluderande atomära datatyper, loopar och fält samt pekare och subrutiner
- god förståelse för objektorienterade egenskaper, såsom överlagring av operatorer och arv, och förmåga att tillämpa dem i praktisk kodning
- förstå egenskaper hos alternativa paradigm, funktionell och logikprogrammering samt koncept och strukturer som dessa grundar sig på
- elementära kunskaper rörande språkorienterade verktyg för samtidighet

Innehåll

- Utvärdering av programmeringsspråk och programmeringsparadigmer
- Formell grammatik, syntax och semantik, lexikal och syntaktisk analys, parsning.
- Imperativ programmering, identifierare, variabler, deklarationer, uttryck, kontrollstrukturer och deras användning i Fortran, Pascal och C.
- Datatyper och strukturer: fält, poster, pekare och referenstyper.
- Procedurer och underprogram, block, räckvidd, parameteröverföring, nestade och rekursiva procedurer, egendefinierade operatorer
- Objektorienterad programmering. Klasser, inkapsling, run-time polymorfism, arv, mall. Översikt av Smalltalk, C++, Java.
- Funktionell programmering. Funktioner och notation av "lamda calculus". Funktionell programmering för typade och typlösa språk. Översikt av Lisp, Scheme och ML.
- Logikprogrammering. Mindre introduktion till predikatlogik och prövning av teorem. Grunderna i Prolog.
- Introduktion till samtidighet. Processer och trådar. Säker access till delat data. Språkliga stöd för samtidighet: semaforer, monitorer och meddelandeöverföring.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp inkluderande Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, 6 hp och Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik, 6 hp. Matematik GR (A), 15 hp, inkluderande Diskret matematik, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av cirka 15 % föreläsningar och 10 % handledda laborationer och 8 % övningar. Cirka 68 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter samt förberedelser för tentamen. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

5.0 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt

2.5 hp, L101: Laboration och teoretisk inlämningsuppgift
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

R. W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Pearson Education, 7th ed, 0-321-312511

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAC09 eller DT086G.