Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Computer Engineering BA (C), Project Based Product Development, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT169G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Projektbaserad produktutveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Informationssystem och -teknologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2018-05-29
Fastställd: 2018-06-11
Senast ändrad: 2018-06-11
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Den studerande ska få träning i att i grupp innehållande olika kompetenser arbeta fram en värdeskapande produkt utifrån en problembeskrivning, samt träning i att delta i ett projekt. Projektarbetena sker företrädesvis på uppdrag från externa uppdragsgivare. Det innebär att den studerande vänjer sig med att samarbeta med representanter från industrin samt med studenter som har andra kompetenser.

Lärandemål

Studenten ska kunna:
- i samarbete med andra identifiera behovet av produkter och tjänster
- i samarbete med andra föreslå produkter och utveckla tjänster utifrån användarnas förutsättningar och behov
- delta i kravfångst, samt i formuleringen av kravspecifikationer
- följa projekt enligt motiverad projektstyrningsmodell
- planera och delta i ett projekt inom givna tidsramar
- förstå något om teknikens möjligheter och begränsningar
- presentera sin produkt muntligt och skriftligt
- tillämpa kunskaper från tidigare kurser i ämnet
- göra vissa etiska överväganden

Innehåll

- Inledande övning i innovation, kravinsamling, problemidentifikation, sökning efter kreativa lösningar, konkurrentanalys.
- Upphovsrättsliga avtal, sekretess, patent och öppna licensformer
- Metoder och verktyg för kravfångst, testdriven design (TDD), agil systemutveckling och versionshantering
- Kravinsamling, probleminsamling
- Projekt- och tidsplanering
- Val av use cases och utveckling av acceptans-, integrations- och enhetstester inför varje delleverans (sprint)
- Utveckling av mockups och användbarhetstester
- Val av utvecklingsverktyg
- Avstämningsmöten med uppvisande av delleveranser och testresultat
- Muntlig och skriftlig presentation och demonstration av prototyp/demonstrator
- Dokumentation och presentation

Behörighet

Minst två års högskolestudier eller motsvarande 100 hp, varav 50 hp inom huvudområdet (datateknik) eller närliggande huvudområden, inklusive kurs i webbprogrammering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studenten jobbar i en projektgrupp som handleds av extern handledare samt av universitetet utsedd handledare. Seminarier hålls löpande under kursen och avslutas med att en produkt/tjänst presenteras på ett slutseminarium.

Examination

0.0 hp, P001: Projektval och närvaro
Val av projekt
80% närvaro på lektioner, studiebesök och gruppmöten under första 3 veckorna

3.0 hp, P101: Projektgrund
Projektplan, skriftlig redovisning (i grupp)
Demonstration av testad första prototyp (i grupp)
Seminarieuppgift: Metoder och verktyg (individuellt)
Betyg: Godkänd eller Underkänd

12.0 hp, P201: Projekt
Rapport, skriftlig och muntlig redovisning (i grupp)
Demonstration av fungerande prototyp eller demonstrator (i grupp)
Skriftliga reflektioner (individuellt)
80% närvaro på gruppmöten och schemalagda aktiviteter.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Studenterna söker för gruppen relevant material

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre uppfyller kraven för P001 utan har varit inaktiv på kursen, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT164G.