Datateknik GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik GR (C), Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Computer Engineering BA (C), Project Based Product Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT169G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Projektbaserad produktutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-05-29
 • Fastställd: 2018-06-11
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Den studerande ska få träning i att i grupp innehållande olika kompetenser arbeta fram en värdeskapande produkt utifrån en problembeskrivning, samt träning i att delta i ett projekt. Projektarbetena sker företrädesvis på uppdrag från externa uppdragsgivare. Det innebär att den studerande vänjer sig med att samarbeta med representanter från industrin samt med studenter som har andra kompetenser.

Lärandemål

Studenten ska kunna:
- tillämpa och fördjupa kunskaper från tidigare kurser i ämnet, inklusive programmeringskurser
- i samarbete med andra identifiera behovet av produkter eller tjänster
- i samarbete med andra föreslå och utveckla produkter eller tjänster utifrån användarnas förutsättningar och behov
- delta i kravfångst och i formuleringen av kravspecifikationer
- följa projekt enligt motiverad projektstyrningsmodell
- planera och delta i ett projekt inom givna tidsramar
- visa förståelse för teknikens förväntade framtida möjligheter och begränsningar
- presentera sin produkt muntligt och skriftligt
- göra vissa etiska överväganden

Innehåll

- Inledande övning i innovation, rapid prototyping, elevator pitching, kravinsamling, problemidentifikation, sökning efter kreativa lösningar, konkurrentanalys.
- Upphovsrättsliga avtal, sekretess, patent och öppna licensformer
- Metoder och verktyg för kravfångst, testdriven design (TDD), agil systemutveckling och versionshantering
- Kravinsamling, probleminsamling
- Projekt- och tidsplanering
- Val av use cases och utveckling av acceptans-, integrations- och enhetstester inför varje delleverans (sprint)
- Utveckling av mockups och användbarhetstester
- Val av utvecklingsverktyg
- Avstämningsmöten med uppvisande av delleveranser och testresultat
- Muntlig och skriftlig presentation och demonstration av prototyp/demonstrator
- Dokumentation och presentation

Behörighet

Minst två års högskolestudier eller motsvarande 90 hp, varav 45 hp inom huvudområdet (datateknik) eller närliggande huvudområden, inklusive kurs i webbprogrammering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studenten jobbar i en projektgrupp som handleds av extern handledare samt av universitetet utsedd handledare. Seminarier hålls löpande under kursen och avslutas med att en produkt/tjänst presenteras på ett slutseminarium.

Examination

P101: Projektupptakt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Val av projekt, studiebesök*, aktivt deltagande i gruppmöten och skriva avtal.

P201: Projektupptakt, examineras i grupp, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig projektplan och seminarier*.

P301: Projekt, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Aktivt deltagande i gruppmöten och skriftliga inlämningsuppgifter.

P401: Projekt, examineras i grupp, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Seminarier* och skriftlig rapport.

*) Ersättningsuppgift finns i form av skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT164G.

Litteratur

Studenterna söker för gruppen relevant material

Sidan uppdaterades 2023-01-09