Kursplan för Datateknik GR (C), TCP/IP-nät, 7,5 hp

Computer Engineering BA (C), TCP/IP Internetworking, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT092G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): TCP/IP-nät
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-10-15
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om de protokoll som används i TCP/IP-baserade nät. Begrepp som växling, multiplexing, namngivning, adressering, routing, tjänstekvalitet (QoS) samt flödes- och trafikstockningsreglering behandlas. Begreppen tillämpas på TCP/IP-protokollfamiljen, men studeras även genom jämförelser med andra nätverksteknologier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten vara kapabel att:
- analysera och särskilja TCP/IP-familjens protokoll
- tillämpa principerna för namngivning och adressering inom Internetprotokoll IPv4 och deras motsvarigheter för IPv6
- jämföra tre routingprotokoll som används på Internet och implementera två av dem
- förstå och exemplifiera Internet en-till-många (multicast) routing
- kategorisera problem relaterade till tillförlitlig transport, tidsfördröjning, flödesstyrning och trafikstockningshantering, samt beskriva minst tre metoder för trafikstockningshantering som utnyttjas av TCP
- förstå innebörden av Internets ursprungliga "best-effort"-kommunikationsprincip och dess vidareutveckling

Innehåll

- Internets kärn- och kantstruktur, tidsfördröjning och förluster. TCP/IP-protokollfamiljen
- Internetprotokoll version IPv4, fragmentering, namngivning, adressering, subnetting och supernetting, CIDR, NAT, IPv6,
- Hjälpprotokoll: ICMP, IGMP, ARP, RARP, DHCP, PPP
- Routingprotokoll för en-till-en-kommunikation (unicast): RIP, OSPF, BGP och Internets multicast routing
- Transportprotokoll: TCP, UDP
- Metoder för tillförlitlig transport, flödesstyrning och trafikstockningshantering
- Differentierad och integrerad tjänstekvalitet (DiffServ och IntServ)

Behörighet

Datateknik GR (AB), 45 hp, inkluderande kurserna: Datornätverk, 7,5 hp, och Operativsystem, 7,5 hp. Matematik GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning består av cirka: 24 timmar (12%) föreläsningar och 24 timmar (12%) laborationer. Resterande dirka 152 timmar (76%) av kurstiden är studietid utan lärare som studenten skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelse för laboration, eget laborerande, redovisning av uppgifter och tentamensförberedelser.

Kursen undervisas på svenska eller engelska, vilket framgår vid varje kurstillfälle.

Examination

1,5 hp, I101: Inlämningsuppgifter
Betyg: underkänd (F) eller godkänd (P)

1,5 hp, L101: Laborationer
Betyg: underkänd (F) eller godkänd (P)

4,5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kurose J, Ross K
 • Titel: Computer networking - a top-down approach
 • Förlag: Addison Wesley
 • Upplaga: Fourth edition or later
Övrig information
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTAC26.