Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (C), Webbtjänster, 7,5 hp

Computer Engineering BA (C), Web Services, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT117G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Webbtjänster
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-20
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen beskriver den teknik som benämns webbtjänster, dess uppbyggnad och arkitektur. Efter genomgången kurs ska du kunna skapa och analysera enklare webbtjänster, kunna arbeta med de verktyg som används för att skapa och använda webbtjänster såsom XML, XSL/T, XML parsers, Java Servlets, SOAP, WSDL och UDDI. Verktyg som kommer att användas under kursen är Java/J2EE och Windows/.NET.

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:
- förstå och värdera vetenskapliga artiklar, examensarbeten och tekniska rapporter med anknytning till området SOAP-baserade webbtjänster och XML,
- använda XML och XSL/T för att skapa en fungerande omgivning för en webbtjänst eller liknande stödsystem,
- använda XML parsers för olika språk typ Java, PHP och Perl,
- använda SOAP och WSDL för att publicera webbtjänster,
- jämföra och hantera publicering av webbtjänster på några olika applikationsservrar, och
- genomföra specifikation, design och utvärdering av informationssystem för publika interaktiva e-tjänster.

Innehåll

- XML, XSL/T
- XML parsers med Java, Perl och PHP
- Java Servlets
- Olika plattformar för publicering av webbtjänster och stödsystem
- SOAP, WSDL och UDDI
- Design och utvärdering av SOAPbaserade webbtjänster
- Mittuniversitetets forskningsprojekt, examensarbeten och forskningspublikationer med anknytning till området SOAP, WSDL, UDDI, XML och webbtjänster

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande kurserna Datornätverk, 7,5 hp och Introduktion till .NET, 7,5 hp. Datateknik GR (B), 15 hp, inkluderande kurserna Java II, 7,5 hp och Webbprogrammering, 7,5 hp. Matematik GR (A), 15 hp, inkluderande Diskret matematik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av ca 16 timmar föreläsningar och ca 16 timmar laborationer samt ca 4 timmar projekthandledning per student. Resterande del av kursens totalt 200 timmar studietid ägnas åt självstudier utan handledning. Detta inkluderar den tid som krävs för att förbereda studentpresentationer, artikelläsning, laborationer, inlämningsuppgifter, projektarbete och rapportskrivning. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

3.0 hp T101: Teori (inlämningsuppgifter, laborationer, projektbeskrivning, närvaro)
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

4.5 hp, P101: Projekt, inkluderande muntlig och skriftlig redovisning.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur