Kursplan för Datateknik GR (C), XML med Databaser, 7,5 hp

Computer Engineering BA (C), XML with Databases, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT107G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): XML med Databaser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2008-03-10
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

XML är den dominerande standarden för informationsmodellering och affärsdatautbyte. Kursen introducerar grundläggande XML-teknologi samt lagring, uppdatering och manipulering av XML-data. Kursen behandlar de syntaktiska aspekterna av XML och teknologier relaterade till databasmiljöer med XML stöd, W3C-Schemas, XPath, Namespaces, XSLT, XQuery, XUpdate samt SQL/XML. Kursen behandlar även XML i olika programmeringsspråk/miljöer som Java, .NET och PL/SQL.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan du:
- Modellera och implementera en XML-baserad webbapplikationslösning med Java eller .NET baserade applikationsservrar och en underliggande Oracle DBMS.
- Använda XML-scheman och XSL för att abstrahera gränssnitt mellan olika XML-baserade tjänster.
- Analysera beröringspunkter och brister mellan XML-teknologin tillsammans med olika databasmodeller (i synnerhet relationsmodellen) när det gäller strukturering, lagring och hämtning av data.

Innehåll

XML Dokument
Regler för välutformade dokument
XML-scheman och validering
Namnrymder, syfte och syntax
Hantering av reserverade ord och entiteter i XML
Stilisering med hjälp av Extensible Stylesheets Language (XSL)
Transformering av XML-dokument, XSLT
Databasinteraktioner med XML
Informationsbehandling med DOM och SAX
Integrering av XML, XSL och DOM eller SAX för att skapa kompletta lösningar med hjälp av Java eller .NET
Genomgång av Databas-relaterade XML-specifikationer, XQuery, XPath, XUpdate och SQL/XML
Relationsdatabaser och XML

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp, inkluderande Objektbaserad programmering i C++ 7,5 hp eller motsvarande i Java, Webbutveckling, introduktion 7,5 hp, Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Kursen ges med cirka 16% föreläsningar, 10% laborationer samt 4% seminarier alternativt övningar. Cirka 70 % av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, projektuppgift och tentamensförberedelser. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen uitfrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via epostkorrespondens eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts ca 5 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

3.0 hp, L105: Laborationer
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

4.5 hp, P105: Projekt med redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt och Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gavin Powell
 • Titel: Beginning XML Databases
 • Förlag: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co
 • ISBN: 0-471-79120-2
Övrig information
Rekommenderas: Datateknik GR (B) Webbprogrammering, 7,5 hp