Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Database Systems, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV003G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Databaser
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till databaser, hur man planerar, skapar och använder en databas. I kursen beskrivs en utvecklingscykel för implementering av databaser. Framförallt betonas utvecklingscykelns första steg, såsom kartläggning av olika intressenters krav och logisk design av databasen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall du kunna
- redogöra för vanliga användningsområden för databaser.
- förklara grundläggande termers och begrepp gällande databaser.
- beskriva databashanteringssystem med egna ord.
- förklara och tillämpa centrala steg i utvecklingscykeln för databaser.
- skapa en konceptuella modell för en enklare databas.
- använda ett standardprogram för databashantering.

Innehåll

- Exempel på vanliga användningsområden för databaser
- Grundläggande begrepp och termer inom databasteknik.
- Orientering om olika typer av databashanteringssystem
- Databasers utvecklingscykel
- Orientering om datamodellering
- Sökning och hantering av data från olika publika informationskällor
- Utveckling och användning av enkla databasapplikationer avsedda för en användare.

Behörighet

Datavetenskap GR (A) 15 hp, inkluderande en datavetenskaplig grundkurs och en programmeringskurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av ca 14% föreläsningar, 12% laborationer, 74% egna studier, laborationsförberedelser och självständigt arbete. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

1.5 hp, L106: Laboration 1
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, L206: Laboration 2
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, L306: Laboration 3
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

3.0 hp, T106: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch, Databasteknik, Lund, Studentlitteratur, 1, 9144044496

Kommentar: Det går bra med senare upplaga.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAA03.