Kursplan för Datavetenskap GR (A), Grunderna i VBA för Excel och Word, 9 hp

Computer Science BA (A), The Basics in VBA for Excel and Word, 9 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV025G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grunderna i VBA för Excel och Word
 • Högskolepoäng: 9
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-09-15
 • Fastställd: 2011-01-17
 • Senast ändrad: 2013-07-09
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Denna kurs är riktad till vana datoranvändare som vill lära sig grunderna i VBA-programmering främst för Excel men även för Word. Fokus läggs på allmän förståelse för programmering samt de grundläggande funktionerna i VBA. Efter avslutad kurs ska studenten kunna utnyttja VBA för att konstruera egna funktioner för att effektivisera och förbättra sitt arbete. Kursen behandlar huvudsakligen Excel 2007, men också Word 2007 kommer att behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- fått kännedom och kunskap om hur man arbetar i VBA-editorn.
- fått allmän förståelse för Visual Basic-programmering i VBA.
- fått kännedom om VBA och vad man kan använda det till.
- känna igen och kunna använda de vanligaste kommandona i VBA, såsom Mid, Len, Trim, Lcase, Ucase, Instr, if-satser och loopar.
- kunna skapa och använda egna funktioner.
- kunna skapa och använda enklare typer av userforms.

Innehåll

- VBA – vad är det?
- Arbete med Visual Basic Editor (VBE), förstå VBE:s komponenter, lägga till nya moduler.
- Excel Object Model, till exempel hur man refererar till ett objekt.
- Hur man skapar sub- och funktionsprocedurer, hur man exekverar dem, hur man kan anropa en funktion inifrån en sub.
- VBA-språket
- Programmeringskoncept, hur man arbetar med arrays, intervall-objekt, cellegenskaper, funktioner mm. Även hur man arbetar med VBA:s variabler såsom konstanter, strängar och datum.
- Dialogbox, hur man visar en enkel dialogbox, hur man låter användaren svara i en inputbox.
- Hur man kan skapa automatiserade/intelligenta mallar för Word mha VBA.
- Tips på hur man kan utnyttja VBA i Word och Excel.

Behörighet

Introduktionskurs inom Datateknik/Datavetenskap, 7.5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan fysiska träffar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas.

Examination

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, I301: Inlämningsuppgift 3
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

1.5 hp, I401: Inlämningsuppgift 4
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

3.0 hp, I501: Inlämningsuppgift 5
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

När inlämningsuppgifter 1-5 är inlämnade och godkända inom tidsram får du ett preliminärt slutbetyg C, D eller E. Skickar du in de obligatoriska uppgifterna efter sista inlämningsdatum så kan du endast få betyget E på kursen. Aktuella inlämningstiderna kommer att framgå vid kursstart.

0.0 hp, I601: Inlämningsuppgift 6, ej obligatorisk
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Önskar du att få högre betyg, inkluderande A och B, skall uppgift 6 göras som kan ge högre betyg. Inlämninguppgift 6 kan höja det preliminära betyget, aldrig sänka. Du kan endast göra denna uppgift om du är klar och godkänd på samtliga fem uppgifter senast näst sista veckan, datum för deadline kommer att delges vid kursstart.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Excel 2007 VBA Programming for Dummies
Övrig information
Kursdeltagare som inte senast kursvecka tre genomfört den första obligatoriska examinationsuppgiften kommer att förlora sin plats i kursen. Lärosätet kommer att registrera ett ”tidigt avbrott” på vederbörande.