Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Introduction to Law in IT Including Computer Security, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV006G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-10-03
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

En tvärvenskaplig kurs med sikte på aktuella problem och frågor som uppkommer i mötet mellan juridik och IT inom både näringsliv och förvaltning. Främst berörs IT-frågor inom rättsområdena civilrätt, t ex avtalsrätt och immaterialrätt och inom förvaltningsrätt, till exempel PUL samt straffrätt. Kursen ger även kunskap om betydelsen av data - och informationssäkerhet i samband med användning av IT

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren med hjälp av Internet och litteraturen:
- ha kunskaper om såväl de nya reglerna inom området som den befintliga lagstiftningens tolkning och anpassning till IT och annan modern teknik,
- kunna medvetandegöra och problematisera frågor kring några av de mest centrala beröringspunkterna mellan juridik, IT och datasäkerhet,
- ha insikt om hur datoriseringen påverkar samhället i stort, den enskildes integritet, kompetens och arbetsförhållen och även ha en förståelse för vad som är socialt och etiskt är acceptabelt,
- kunna klara enklare juridiska frågor och etiska frågor inom de områden som behandlats och kunna avgöra när expertis bör rådfrågas,
- ha förvärvat kunskaper om de allmänna rättsförhållanden, som möter en informationsteknologiansvarig i det löpande arbetet på en tänkt arbetsplats,
- kunna förklara grundläggande begrepp inom data- och informationssäkerhet.
- kunna redogöra för olika säkerhetsmodeller,
- kunna förstå och använda sig av god informationsklassning, och
- känna till olika risker vid användning av Internet.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till datajuridikens grundbegrepp, varvid behandlas bland annat grundlagarnas tillämpning i informationssamhället och de EU-direktiv som har betydelse för datajuridiken och tolknig av dessa.

Avtalsrätt. Här behandlas allmän avtalsrätt, det vill säga frågor om hur avtal kommer till stånd vid direkt kontakt mellan parterna eller genom förmedling av olika slags mellanmän. Här behandlas även avtals rättigheter och skyldigheter (avtalsinnehåll) enligt olika avtalstyper såsom köp, drift, licenser, avtal om tjänster med mera (speciell avtalsrätt). Slutligen behandlas dels några viktiga standardavtal inom informationsteknologi området dels elektronisk handel och betalningar samt bevissäkringsmetoder såsom digitala signaturer.

Personlig integritet, PUL, Personuppgiftslagen. Frågor om vad som är acceptabelt och etiskt accepterat inom informationsteknologin, främst vid användning av Internet, tas också upp.

Straff- och skadeståndsrättsliga ansvaret vid användningen av informationsteknologin. Här behandlas särskilt reglerna om den personliga integriteten, dataintrång och ansvaret för elektroniska anslagstavlor samt i övrigt ansvaret vid användningen av Internet.

Säkerhet på Internet, elektronisk handel, sambandet mellan dataäkerhet och kvalitet, hur skyddar man sina datorer mot olika typer av hot till exempel virus.

Kursen avslutas med en genomgång av den rättsliga reglering som syftar till att göra det möjligt för personer att dra ekonomisk nytta av idéer och kunnande (immaterialrätt)

Behörighet

Introduktionskurs inom Datateknik/Datavetenskap, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges med cirka 30 timmar (15%) föreläsningar och cirka 20 timmar (10%) handledning vid laborativa moment. Cirka 150 timmar (75%) används till egna studier och egen övningar . Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

3 hp, L101: Laborationer
Betyg: Underkänd eller Godkänd

4,5 hp, T101: Tentamen
Betyg:A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hydén Håkan
Titel: Rättsregler
Upplaga: 5:e eller senare
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lindberg A., Westman D.
Titel: Praktisk IT-rätt
Upplaga: 2002
Förlag: Norstedts juridik

Författare/red: Mitrovic P.
Titel: Handbok i IT-säkerhet
Upplaga: 2005/4:e upplagan
Förlag: Pagina Förlag
Kommentar: 325

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAA07.