Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Introduction to Law in IT Including Computer Security, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV006G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2022-02-17
 • Giltig fr.o.m: 2022-03-01

Syfte

En tvärvenskaplig kurs med sikte på aktuella problem och frågor som uppkommer i mötet mellan juridik och IT inom både näringsliv och förvaltning. Främst berörs IT-frågor inom rättsområdena civilrätt, t ex avtalsrätt och immaterialrätt och inom förvaltningsrätt, till exempel GDPR samt straffrätt. Kursen ger även kunskap om betydelsen av data - och informationssäkerhet i samband med användning av IT

Lärandemål

Efter avslutad kursen ska du kunna:
- redogöra om såväl de nya reglerna inom området som den befintliga lagstiftningens tolkning och anpassning till IT och annan modern teknik,
- medvetandegöra och problematisera frågor kring några av de mest centrala beröringspunkterna mellan juridik, IT och datasäkerhet,
- redogöra för hur datoriseringen påverkar samhället i stort, den enskildes integritet, kompetens och arbetsförhållanden och även ha en förståelse för vad som är socialt och etiskt är acceptabelt,
- lista enklare juridiska frågor och etiska frågor inom de områden som behandlats och kunna avgöra när expertis bör rådfrågas,
- redogöra för allmänna rättsförhållanden, som möter en informationsteknologiansvarig i det löpande arbetet på en tänkt arbetsplats,
- förklara grundläggande begrepp inom data- och informationssäkerhet.
- redogöra för olika säkerhetsmodeller,
- redogöra för god informationsklassning,
- beskriva olika risker vid användning av Internet.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till datajuridikens grundbegrepp, varvid behandlas bland annat grundlagarnas tillämpning i informationssamhället och de EU-direktiv som har betydelse för datajuridiken och tolknig av dessa.

Avtalsrätt. Här behandlas allmän avtalsrätt, det vill säga frågor om hur avtal kommer till stånd vid direkt kontakt mellan parterna eller genom förmedling av olika slags mellanmän. Här behandlas även avtals rättigheter och skyldigheter (avtalsinnehåll) enligt olika avtalstyper såsom köp, drift, licenser, avtal om tjänster med mera (speciell avtalsrätt). Slutligen behandlas dels några viktiga standardavtal inom informationsteknologi området dels elektronisk handel och betalningar samt bevissäkringsmetoder såsom digitala signaturer.

Dataskyddsförordningen, GDPR. Frågor om vad som är acceptabelt och etiskt accepterade personuppgifter inom informationsteknologin, främst vid användning av Internet, tas också upp.

Straff- och skadeståndsrättsliga ansvaret vid användningen av informationsteknologin. Här behandlas särskilt reglerna om den personliga integriteten, dataintrång och ansvaret för elektroniska anslagstavlor samt i övrigt ansvaret vid användningen av Internet.

Säkerhet på Internet, elektronisk handel, sambandet mellan dataäkerhet och kvalitet, hur skyddar man sina datorer mot olika typer av hot till exempel virus.

Kursen avslutas med en genomgång av den rättsliga reglering som syftar till att göra det möjligt för personer att dra ekonomisk nytta av idéer och kunnande (immaterialrätt)

Behörighet

Datavetenskap eller Datateknik, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges med cirka 30 timmar (15%) föreläsningar och cirka 20 timmar (10%) handledning vid laborativa moment. Cirka 150 timmar (75%) används till egna studier och egen övningar . Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

I111: Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L111: Laborationer, med skriftlig redovisning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q111: Webbexamination, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAA07.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hydén Håkan
 • Titel: Rättsregler
 • Upplaga: 5:e eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Jonathan Margulies, Shari Lawrence Pfleeger, Charles P. Pfleeger
 • Titel: Security in Computing
 • Upplaga: 5
 • Förlag: Prentice Hall
 • Författare/red: Lindberg A., Westman D.
 • Titel: Praktisk IT-rätt
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Norstedts juridik
 • Kommentar: Finns att tillgå på webb-platsen för kursen.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Mitrovic P.
 • Titel: Handbok i IT-säkerhet
 • Upplaga: 2005/4:e upplagan
 • Förlag: Pagina Förlag
 • Kommentar: 325

Sidan uppdaterades 2022-12-14