Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Programming Methods I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV002G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Programmeringsmetodik I med Java
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2018-12-10
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Programmeringsmetodik handlar om metoder för problemlösning. Metoder som på ett systematiskt sätt beskriver hur man konstruerar och uttrycker lösningar av problem i form av datorprogram.
Kursens syfte är att ge en intressant introduktion till ämnet och bilda en grund för fortsatta studier inom datavetenskapliga kurser. Kursen är i första hand avsedd för beteendevetare.
I kursen introduceras grundläggande begrepp i programmeringsmetodik, såsom top down design, algoritmutveckling och strukturerad programkodning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall du kunna
- analysera väl avgränsade informationsbehandlingsproblem och modellera lösningar för sådana problem enligt top down design,
- konstruera lösningar i form av algoritmer,
- använda en utvecklingsmiljö för ett högnivåspråk,
- implementera algoritmerna i ett högnivåspråk, för närvarande Java,
- testa och felsöka datorprogram.

Innehåll

- Problemanalys och datastrukturering, algoritmkonstruktion.
- Modularitet, programblock, metoder, klasser.
- Dokumentering av programlösningar på ett strukturerat och överskådligt sätt.
- Grundläggande programutvecklingskoncept såsom kompilering och exekvering.
- Genomgång av verktyg för programutveckling, såsom programeditor, kompilator och debugger.
- Primitiva datatyper, strängar och styrsatser.
- Implicita och explicita typomvandlingar.
- Orientering om befintlig dokumentation och användning av några standardklasser.
- Arrayer med primitiva typer.
- Robusthet, felsökning och test av program.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av ca: 14% föreläsningar, 12% laborationer och 74% egna studier, laborationsförberedelser och självständigt arbete. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

L107: Laborationer med skriftlig redovisning, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q107: Webbexamination, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, L107: Laborationer med skriftlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, Q107: Webbexamination
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAA02.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Skansholm J
 • Titel: Java direkt med Swing
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlittratur
 • Upplaga: 6
 • Kommentar: Det går bra med upplaga 5 eller senare.