Kursplan

Kursplan för Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Software Engineering, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV020G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Informationssystemutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2009-07-03
 • Senast ändrad: 2014-05-31
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen skall ge studenten grundläggande förståelse för systemutvecklingsprocessen och olika systemutvecklingsmodeller. Detta innefattar kvalitetsaspekter, dokumentation och verktyg för systemutveckling. Syftet är att studenten efter kursen skall kunna deltaga i systemutvecklingsprojekt som en kunnig användarrepresentant.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande:
- Känna till och redogöra för metoder inom informationssystemutveckling
- Känna till och tillämpa tekniker för kravfångst
- Rita och läsa UML-diagram
- Känna till teorier kring gränssnitt och producera prototyper
- Redogör för kvalité och test vid informationssystemsutveckling

Innehåll

- Metoder för informationssystemutveckling t,ex objektorientering och Agilt
- Tekniker för kravhantering
- UML
- Gränssnittsteori och prototyping
- Kvaliet och test
- Tillämpningsuppgift

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, deluppgift 1 inom projektuppgift.

I projektet gäller grupper om max 3 personer.

Examination

0.0 hp, P104: Deluppgift 1 inom Projekt
Betyg Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, P204: Projekt, skriftlig redovisning samt muntlig presentation.
Beroende på kursens genomförande sker muntlig presentation i sal eller via distansverktyg.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, T104: Skriftlig examination
Vid kurstillfälle på campus: Skriftlig salstentamen
Vid kurstillfälle på distans eller i flexibel form: Skriftlig webbexamination
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För samtliga former finns betygskriterier för ämnet på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson, U.
 • Titel: Kravhantering för IT-system
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008 eller senare
 • Författare/red: Wiktorin, L
 • Titel: Systemutveckling på 2000-talet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2003 eller senare
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Deluppgift 1 inom Projekt, moment P104, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB03 eller DV011G.