Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Software Engineering, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV020G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Informationssystemutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2009-07-03
 • Senast ändrad: 2022-10-12
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen ger studenten grundläggande förståelse för systemutvecklingsprocessen och olika systemutvecklingsmetoder och modeller, inkluderande krav, livscykelhantering, arkitektur och användbarhet. Syftet är att studenten efter kursen skall kunna delta i systemutvecklingsprojekt som en kunnig användarrepresentant.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:
- beskriva och förklara metoder inom informationssystemutveckling,
- tillämpa och göra en enklare modellering för utveckling av ett system i ett mindre case,
- rita och läsa ett urval av UML-diagram,
- tillämpa tekniker för kravfångst och ta fram en enklare kravspecifikation i ett mindre case,
- beskriva ett informationssystems livscykel inkl förvaltning samt samverkan med andra system,
- beskriva centrala begrepp inom arkitektur,
- förklara centrala begrepp inom användbarhet och viktiga faktorer i användarcentrerad systemdesign.

Innehåll

- Systemutveckling – metoder: Från vattenfall till agilt
- Systemutveckling – modellering: Begrepp, användningsfall (UML), objektorientering/klasser (UML)
- Kravhantering
- Livscykel och förvaltning, systemsamverkan
- Arkitektur
- Användbarhet/ användarcentrerad systemdesign
- Projektuppgift

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Examination

I110: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P110: Projekt och seminarium, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig redovisning samt deltagande vid avslutande seminarium. Grupp om max 2 personer. Form för genomförande påverkar om seminarium sker i sal eller via distansverktyg.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB03 eller DV011G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gustavsson, T.
 • Titel: Att arbeta med systemutvecking
 • Upplaga: 2019 eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Wiktorin, L
 • Titel: Utveckling av IT-system
 • Upplaga: 2018 eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Eriksson, U.
 • Titel: Kravhantering för IT-system
 • Upplaga: 2008 eller senare
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-10-12