Kursplan

Kursplan för Datavetenskap GR (B), Introduktion till arkitektur, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Introduction to Architecture, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV027G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Introduktion till arkitektur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2014-11-18
 • Fastställd: 2014-11-19
 • Senast ändrad: 2014-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

Olika beskrivningar av arkitekturer har fått allt större betydelse och används idag inom både affärs-, verksamhets- och systemutveckling i både privata och offentliga organisationer. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till arkitektur och spänner över affärsarkitektur, verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur, liksom även andra typer av arkitekturer. Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion för fortsatta studier eller till dig som arbetar i angränsande områden såsom IT-ledning, förvaltning, utveckling (till exempel kravanalytiker, testledare), projektledare eller beställare från verksamheten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Kunna förklara vad arkitektur är och varför den är viktig
- Kunna beskriva olika skikt och modeller i arkitekturer och hur de hänger ihop
- Kunna lista yrkesrollerna i branschen och deras respektive ansvar
- Känna till hur arkitekturen beskrivs i olika notationer
- Kunna tillämpa notationer i några utvalda exempel
- Känna till vanligt förekommande arbetsmetodiker och hur dessa styr arkitekturarbetet
- Kunna exemplifiera hur arkitekturen behöver förvaltas inom en organisation
- Kunna sammanfatta vanligt förekommande arkitekturriktlinjer och deras användning
- Kunna tillämpa en enklare arkitekturbeskrivning på något objekt

Innehåll

Arkitektur - introduktion
Skikt av arkitektur och olika modelltyper
Roller kopplade till de olika skikten av arkitektur
Beskrivningar av arkitekturer i olika notationer
Arbete med arkitektur kopplat mot olika arbetsmetodiker
Arkitekturens livscykel och arkitekturstyrning
Arkitekturriktlinjer
Tillämpningar av arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet Datavetenskap GR (A), 30 hp, inkluderande en kurs i programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1.0 hp, I101: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, I201: Inlämninguppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, I301: Inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Övrig information Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört en första uppgift kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett tidigt avbrott.