Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Programming Methods II with Java, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV012G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Programmeringsmetodik II med Java
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap i objektorienterad programmering, med fokus på gränssnittsprogrammering. Kursen behandlar olika strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt med hjälp av Swing i Java. Kursen introducerar även databaskoppling för att ge kunskap om ett gränssnitts underliggande tekniker.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- konstruera program baserade på objektorienterad programmering,
- implementera egna klasser,
- utveckla grafiska användargränssnitt,
- använda in- och utmatningsfunktioner för skärm, tangentbord och textfiler på disk, och
- göra enklare databaskopplingar.

Innehåll

- Objektorienterad design och programmering
- Grafiska användargränssnitt
- Layoutmanagers och layouter
- Arv, polymorfism, dynamisk bindning
- Undantag (Exceptions)
- Trådar, synkronisering
- Filhantering och databaskoppling

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 22,5 hp, inkluderande Databaser, 7,5 hp, och Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av cirka: 24 timmar (12%) föreläsningar, 20 timmar (10%) laborationer, 12 timmar (6%) seminarier. Cirka 144 timmar (72%) av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt projektarbete, inläsning av litteratur, föreberelser för laboration, eget laborerande och tentamensförberedelser.
Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

1,5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

3 hp, P101: Projekt
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

3 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Skansholm J., Java direkt med Swing, Studentlitteratur, 2004 (5:e upplagan) eller senare upplaga, 91-4403-843-7

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB04.