Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Programming Methods II with Java, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV012G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Programmeringsmetodik II med Java
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap i objektorienterad programmering, med fokus på gränssnittsprogrammering. Kursen behandlar olika strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt med hjälp av Swing i Java. Kursen introducerar även databaskoppling för att ge kunskap om ett gränssnitts underliggande tekniker.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- konstruera program baserade på objektorienterad programmering,
- implementera egna klasser,
- utveckla grafiska användargränssnitt,
- använda in- och utmatningsfunktioner för skärm, tangentbord och textfiler på disk, och
- göra enklare databaskopplingar.

Innehåll

- Objektorienterad design och programmering
- Grafiska användargränssnitt
- Layoutmanagers och layouter
- Arv, polymorfism, dynamisk bindning
- Undantag (Exceptions)
- Trådar, synkronisering
- Filhantering och databaskoppling

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 22,5 hp, inkluderande Databaser, 7,5 hp, och Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av cirka: 12% föreläsningar, 10% laborationer, 6% seminarier. Cirka 72% av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt projektarbete, inläsning av litteratur, föreberelser för laboration, eget laborerande och tentamensförberedelser.
Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

L101: Laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB04.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Skansholm J.
 • Titel: Java direkt med Swing
 • Upplaga: 2004 (5:e upplagan) eller senare upplaga
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2023-01-09